ม.ราชภัฏโคราชเปิดเวทีดีเบต4ผู้สมัครนายกเล็กขึ้นเวทีโชว์วิสัยทัศน์

วันที่ 24 มี.ค. 2564 เวลา 14:17 น.
ม.ราชภัฏโคราชเปิดเวทีดีเบต4ผู้สมัครนายกเล็กขึ้นเวทีโชว์วิสัยทัศน์
นครราชสีมา-มหาวิทยาลัยราชภัฏโคราชเปิดเวทีดีเบต4ผู้สมัครนายกเล็กขึ้นเวทีโชว์วิสัยทัศน์ท่ามกลางผู้เข้าร่วมฟังกว่า 300 คน

เมื่อวันที่24มี.ค.64 ที่ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวม 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นโคราช KCTV ได้จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ หรือเวทีดีเบต ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาขึ้น โดยมี ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานเปิดเวทีดีเบต และมีผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เดินทางมาขึ้นเวทีดีเบตครั้งนี้ครบทั้ง 4 คน ประกอบไปด้วย เบอร์ 1 นายอัคคชา พรหมสูตร กลุ่มโคราชมหานคร, เบอร์ 2 นายประเสริฐ บุญชัยสุข กลุ่มโคราชชาติพัฒนา, เบอร์ 3 นายจักริน เชิดฉาย กลุ่มโคราชเพื่อโคราช และเบอร์ 4 นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ กลุ่มก้าวหน้า ท่ามกลางผู้สมัคร สท. กองเชียร์แต่ละกลุ่ม ประชาชน และนิสิตนักศึกษา ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์กันกว่า 300 คน

การจัดเวทีดีเบตผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีหน่วยงานภาคเอกชนจัดขึ้นมาแล้วถึง 4 ครั้ง สำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 โดยได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครแต่ละคน ขึ้นพูดแสดงวิสัยทัศน์คนละ 3 รอบๆ ละ 5 นาที ซึ่งผู้สมัครแต่ละคนได้แสดงวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาหลายเรื่อง ทั้งเรื่องปรับปรุงถนน ไฟฟ้า และน้ำประปา รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตเทศบาลด้วย

โดยนายอัคคชา พรหมสูตร ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เบอร์ 1 กลุ่มโคราชมหานคร ได้ชูนโยบาย 4 C ทำได้จริง ภายใน 90 วัน ได้แก่ 1.Clean การบริหารต้องสะอาดโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตัวเมืองต้องสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 2.Convenient สะดวกสบาย ขณะนี้เกิดปัญหาพื้นผิวถนนไม่เรียบ น้ำประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก แก้ด้วยอุโมงค์น้ำใต้พื้นดินเพื่อเร่งระบายน้ำ 3.City of safety ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมทั้ง 91 ชุมชน เพื่อป้องปรามปัญหาสังคมในทุกมิติ 4.Care ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น โครงการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจซบเซา ปรับภูมิทัศน์และเพิ่มทางเดินทางริมถนนราชดำเนินให้ใหญ่ขึ้นเหมือนถนนข้าวสาร เพื่อจัดกิจกรรมถนนคนเดินทุกวันเสาร์-อาทิตย์ กระตุ้นการซื้อขายในเขตตัวเมืองเก่าและเพิ่มลานกิจกรรมให้คนเมือง แก้ปัญหา ชุมชนแออัดอย่างถาวร พัฒนาการศึกษาโรงเรียนเทศบาลทุกระดับ

นายประเสริฐ บุญชัยสุข ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เบอร์ 2 กลุ่มโคราชชาติพัฒนา ได้เสนอนโยบายในการพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 5 ข้อ ได้แก่ 1.เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 2.เมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของอีสาน 3.เมืองท่องเที่ยว 4.เมืองกีฬา และ 5. เมืองอัจฉริยะ พร้อมกันนี้ยังได้เสนอให้มีการรื้อเรือนจำกลางนครราชสีมาออกไปตั้งที่อื่น เพื่อคืนพื้นที่ให้กับชาวเทศบาลนครนครราชสีมาได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่อีกด้วย

นายจักริน เชิดฉาย ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เบอร์ 3 กลุ่มโคราชเพื่อโคราช ได้เสนอนโยบายพัฒนาพื้นที่ 5 ข้อเช่นกัน ได้แก่ 1.ปรับปรุงคูเมืองเพื่อสร้างตลาดสี่มุมเมือง ตลาดน้ำ ตลาดนัด ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชาวเทศบาล 2.ยกระดับสินค้า SMEs และ OTOP ให้สามารถขายได้ทั่วโลก 3.ส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ 4.ทำให้เมืองโคราช เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจการท่องเที่ยวคึกคักตลอด 24 ชั่วโมง และ 5.สร้างแบรนด์ STREET FOOD อันดับ 1 ของอีสาน

นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เบอร์ 4 กลุ่มก้าวหน้า ได้เสนอนโยบายหลัก “4 แก้ 4 ก้าว เพื่อชาวโคราช” ได้แก่ แก้เศรษฐกิจ แก้รถติด แก้โครงสร้างพื้นฐาน แก้การเมืองให้โปร่งใส่ ก้าวสู่ความมั่นคงทางสุขภาพ ก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ก้าวสู่สังคมแห่งความเท่าเทียมทางเทคโนโลยี และก้าวสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมกับจะเปิดโอกาสให้เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอไอเดียในการพัฒนาเมืองโคราช ให้มีความทันสมัยพร้อมรับความเจริญก้าวหน้าในอนาคตอีกด้วย.