ภูเก็ตเคาะ13มาตรการเพิ่มสู้โควิด-19ปิดชายหาด ถนนบางลา สวนสัตว์

วันที่ 28 มี.ค. 2563 เวลา 19:40 น.
ภูเก็ตเคาะ13มาตรการเพิ่มสู้โควิด-19ปิดชายหาด ถนนบางลา สวนสัตว์
ภูเก็ต-ภูเก็ตออกมาตรการเพิ่มปิดชายหาด ถนนบางลา สวนสัตว์ จัดทีมตรวจสอบกักตุนสินค้า ป้องกันควบคุมแพร่ระบาดโควิด19

ภูเก็ต-ภูเก็ตออกมาตรการเพิ่มปิดชายหาด ถนนบางลา สวนสัตว์ จัดทีมตรวจสอบกักตุนสินค้า ป้องกันควบคุมแพร่ระบาดโควิด19

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.30น. จังหวัดภูเก็ตออกมติการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 10/2563 โดย

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.30น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต มี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ประชุมเห็นชอบ 13มาตรการเพิ่มเติมดังนี้

1. กรณีสถานประกอบการ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 1

- ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น หรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เพื่อใช้ปฏิบัติ เป็นการทั่วไป ดังนี้

(1.) ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อน จัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

(2. )ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตลอดจนจัดเตรียมไว้สำหรับ ผู้มาใช้บริการด้วย และให้เว้นระยะการนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรเพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย

(3.)ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลง เท่าที่จำเป็นโดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

2. กรณีที่ชาวไทยและชาวต่างชาติหนีออกจากโรงพยาบาล หรือสถานที่ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด กลุ่มสถานที่ บทกำหนดโทษ หมายเหตุ

1. ผู้ติดเชื้อ

อาการ ปานกลาง-รุนแรง โรงพยาบาลรัฐและเอกชน พรบ.โรคติดต่อ 2558 มาตรา ๕1 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุม โรคติดต่อตามมาตรา๓๔(๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

2. ผู้ติดเชื้ออาการไม่รุนแรง โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลรัฐและเอกชน

3. ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)(รอผลตรวจ)1.โรงพยาบาลรัฐและเอกชน2.โรงแรมที่คกก.โรคติดต่อกำหนด*หากผลตรวจเป็นลบและอาการปกติ (ต้องกลับไปสังเกตอาการ 14 วัน)

3.นักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรค นิยามตาม พรบ.โรคติดต่อ ม.4 กลุ่มประเทศระยะเวลา สถานที่สถานที่ (ไม่ปฏิบัติตามกฎ)แยกกัก 1.มาจากพื้นที่เสี่ยง เช่น กทม. และปริมณฑล

-บุคคลที่สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง 14 วัน อยู่ในเคหสถานหรือสถานที่พำนักของตนตักเตือน หากไม่ปฏิบัติตาม จะดำเนินการตามกฎหมายกักกัน กลุ่มประเทศติดโรคติดต่ออันตราย (4+2ประเทศ)14 วัน โรงแรมหรือคอนโดมิเนียมที่สามารถใช้มาตรการสถานที่ที่กำหนด คุมไว้สังเกตอาการ กลุ่มประเทศพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง (29 ประเทศ)14 วัน โรงแรมหรือคอนโดมิเนียมที่สามารถใช้มาตรการสถานที่ที่กำหนด- มาตรการสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดโรคสูง 14 วัน โรงแรมหรือคอนโดมิเนียมที่สามารถใช้มาตรการสถานที่ที่กำหนด

4. กรณีขอความร่วมมือมิให้ออกจากเคหสถานเวลา 20.00-03.00 น. - ขอความร่วมมือและใช้มาตรการประชาสัมพันธ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 63 เวลา 20.00 น.

5. กรณีกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 3 สัญชาติ (ลาว เมียนมา กัมพูชา) - ไม่สามารถกลับภูมิเนาได้ เนื่องจากมีการปิดประเทศ- มอบหมาย สนง.แรงงานจังหวัด ประสานที่ทำการปกครองจังหวัดและ DEPA นำ Application มาช่วยในการเฝ้าระวังควบคุมโรค

6. การคัดกรองผู้เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด (ขาเข้า)- กรณีมาตรการคัดกรองขาเข้าจังหวัดดำเนินการตรวจคัดกรองที่บริเวณด่านท่าฉัตรไชย จะถูกคัดกรองโดยThermo scan และ Thermo Infrared

7. กรณี Fake News หรือข่าวปลอม- แต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 42/ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล/ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต/ผู้อำนวยการTOT/ผู้อำนวยการ CAT ออกแบบระบบในการคัดกรองผู้ใช้ Application โดยสนธิคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ ...... เรื่อง FAKE NEWS

8. การจำหน่ายสินค้าเกินราคา - ให้เป็นไปตามประกาศจังหวัด เรื่อง การห้ามกักตุนสินค้า ลว. 27 มีนาคม 2563- จัดตั้งทีมออกตรวจสอบติดตามเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เมื่อพบผู้กระทำผิด ขอให้พนักงานดำเนินการสอบสวนโดยทันที และแจ้งความดำเนินคดี พนักงานอัยการจะดำเนินการส่งฟ้องคดีโดยเร็ว

9. มาตรการในการให้สวมใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า- ให้ตำรวจภูธรจังหวัดร่วมกับฝ่ายปกครองออกให้คำแนะนำการปฏิบัติ โดยอาจมอบหน้ากากอนามัยเพื่อบรรเทาปัญหาเนื่องมาจากการขาดแคลนหน้ากากอนามัยเบื้องต้น โดยสำนักงานจังหวัดภูเก็ตจะบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าว

10. กรณีการปิดชายหาด- เห็นชอบให้ปิดชายหาดทุกแห่ง เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด 19

11. กรณีการปิดถนนสายบางลา - ปิดถนนสายบางลาทั้งสาย (Walking Street) โดยห้ามบุคคล ยานพาหนะ เข้าในถนนสายดังกล่าวตลอดเวลา ยกเว้นผู้ที่พำนักในเขตพื้นที่ดังกล่าว ตามแผนที่ท้ายประกาศฯ ตามพระราชกฤษฎีกา การกำหนดพื้นที่ การอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2546 เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค ที่ราชการกำหนดในข้อ 11 (1) แห่งข้อกำหนดออกตามความ ในมาตรา 9 ฯ (ฉบับที่ 1) เป็นระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 –10 เมษายน 2563 - มอบหมายเทศบาลเมืองป่าตองดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ในการบริหารจัดการสถานที่ควบคุมบุคคลกลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคในพื้นที่ถนนสายบางลา

12. กรณีการปิดสวนสัตว์- ปิดสวนสัตว์ สถานที่ที่มีการแสดงโชว์สัตว์ทุกประเภท กรณีฝ่าฝืนข้อ 10,11,12 ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฯ มีความผิดและต้องรับโทษตาม พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มาตรา 18 และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 35,52

13. กรณีการจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม เช่น พิธีมงคลสมรส พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีศพ พิธีสงกรานต์ หรือกิจกรรมในครอบครัว ตลอดจนกิจกรรมหรืองานพิธีที่ทางราชการจัดขึ้นหรือเป็นไปตามหมายกำหนดของทางราชการ- ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กำหนด ในข้อ 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548