ผู้ว่าฯนราธิวาสออก4มาตรการเข้ม ลดแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

วันที่ 27 มี.ค. 2563 เวลา 19:26 น.
ผู้ว่าฯนราธิวาสออก4มาตรการเข้ม ลดแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19
นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาสออก4มาตรการเข้ม ลดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 หลังยอดผู้ป่วยสะสม 8 ราย เสียชีวิต 1 ราย กลับบ้าน 2 ราย กำลังรักษาตัว5ราย

นายเอกรัฐ หลีส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ พบผู้ป่วย 8 ราย เสียชีวิต 1 ราย กลับบ้านแล้ว 2 ราย กำลังรักษาตัว 5 ราย

สำหรับมาตรการที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาส อาศัยอำนาจตามข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่1) 2.2 มาตรา 22(7) และ 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ดังนี้

1.ประชาสัมพันธ์สื่อสารให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เสี่ยงๆ ได้รับทราบและเข้าใจมาตรการต่าง ๆ 2.กำหนดเส้นทางเข้า-ออก จดบันทึการเข้าออกของบุคคล เพื่อให้ทราบว่า มาจากที่ได พื้นที่เสี่ยงหรือไม่ 3.การทำความสะอาดพื้นที่พักอาศัย การสวมหน้ากากอนามัย การลงมือด้วยสบู่แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้โรค การเว้นระยะห่างกันระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า 1เมตร และ4.ตรวจตราสอดส่องในเขตพื้นที่เสี่ยงให้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19