ฉะเชิงเทราชัตดาวน์"บ้านโป่งเจริญ"ห้ามเข้าออก 14 วัน คุมโควิด19

วันที่ 21 มี.ค. 2563 เวลา 10:45 น.
ฉะเชิงเทราชัตดาวน์"บ้านโป่งเจริญ"ห้ามเข้าออก 14 วัน คุมโควิด19
ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา สั่งห้ามคนเข้า-ออก “บ้านโป่งเจริญ ม.12 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต” 14 วัน เว้นแต่ควบคุมโรค โควิด19ได้ก่อน มีผลวันนี้ ฝ่าฝืนมีโทษคุกไม่เกิน1 ปีปรับ 1 แสน

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทราที่ 3/ 2563เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุม

ด้วยสถานการณ์ปัจจบัน มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ในพื้นที่ บ้านโป่งเจริญ หมู่ที่ 12 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา และมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 ในพื้นที่ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา34 มาตรา 35 แพ่งพรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทราจึงมีคำสั่งให้ดำเนินการดังนี้

ข้อ1.ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจาพื้นที่ บ้านโป่งเจริญ หมู่ที่12 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทราตามแผนที่แนบท้ายคำสั่งนี้ มีกำหนด 14 วัน เว้นแต่สามารถควบคุมโรคได้ อาจพิจารณายกเลิกคำสั่งได้ก่อนกำหนด หากมีความจำเป็นจะต้องเข้าหรือออกจากพื้นที่ให้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์

ข้อ2.ผู้ใฝ่าฝืนคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพรบ.โรคติดต่อพ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 21 มี.ค. 2563 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป