มท.สั่งผู้ว่าฯจังหวัดชายแดนจัดระเบียบขนส่งสินค้าสกัดโควิด-19จากเพื่อนบ้าน

วันที่ 16 ต.ค. 2563 เวลา 13:52 น.
มท.สั่งผู้ว่าฯจังหวัดชายแดนจัดระเบียบขนส่งสินค้าสกัดโควิด-19จากเพื่อนบ้าน
มหาดไทยกำชับผู้ว่าฯจังหวัดชายแดนเข้มงวดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 กลุ่มผู้ขนส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาด

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้านได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในระดับพื้นที่ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านทุกจังหวัด ดำเนินการ 1.เข้มงวดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของกลุ่มผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็นตามที่ได้กำหนดไว้ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  2.ให้เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณากำหนดพื้นที่สำหรับจอดยานพาหนะขนส่งสินค้าให้ชัดเจนและจำกัดการเข้าพื้นที่ดังกล่าวเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้าเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และ 3.ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander :IC) ประจำช่องทางผ่านแดนทุกแห่งที่มีการอนุญาตให้ใช้ในการผ่านเข้า-ออกของบุคคล สินค้า และยานพาหนะ จำนวนช่องทางละ 1 ราย เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล สั่งการ และประสานการปฏิบัติในการเข้า-ออกช่องทางให้เป็นไปตามข้อกำหนด คำสั่ง และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ช่องทางเข้า-ออกในระดับพื้นที่ และรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทราบหรือพิจารณาดำเนินการ พร้อมรายงานการปฏิบัติมายังกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป