มหาดไทยแจ้งแนวทางใช้จ่ายงบของท้องถิ่นป้องกันควบคุมโควิด-19

วันที่ 27 มี.ค. 2563 เวลา 16:58 น.
มหาดไทยแจ้งแนวทางใช้จ่ายงบของท้องถิ่นป้องกันควบคุมโควิด-19
มหาดไทยไฟเขียวทุกอปท.ตั้งงบปรับปรุงสถานที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ขอความร่วมมือทุกท้องถิ่นส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ ดูแลประชาชนกลับภูมิลำเนา

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ล่าสุด ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือแจ้งท้องถิ่นทุกแห่งว่า อปท. สามารถตั้งงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่รองรับผู้ป่วยที่อาจเพิ่มจำนวนสูงขึ้น สามารถจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือในการตรวจโรค เครื่องช่วยในการหายใจและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานได้ รวมทั้งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่ อปพร. ที่ทำหน้าที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ไปจนถึงขอความร่วมมือ อปท. ดูแลพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาและมีภาวะว่างงาน ลงทะเบียนเพื่อการจ้างงานต่อไป

อธิบดี สถ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ อปท. ที่เกิดขึ้นในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ อปท. จะต้องได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้รับผิดชอบ หรือร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำหรับกรณีอื่น อปท. สามารถพิจารณาให้การสนับสนุนในลักษณะเงินอุดหนุน แก่หน่วยงาน/ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานป้องกัน-ควบคุม COVID-19 ได้อีกด้วย

สำหรับการปรับปรุงสถานที่ราชการ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย หอประชุม ที่ยังไม่ได้ใช้งาน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ เพื่อใช้เป็นสถานที่ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค อปท. ก็สามารถตั้งงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ โดยขอย้ำว่า อาคารสถานที่ดังกล่าวต้องไม่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือการตรวจรับงานหรือมีข้อพิพาท กรณีไม่สามารถใช้สถานที่ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ อาจดำเนินการเช่าสถานที่เอกชน

นอกจากนี้ กรณีผู้บริหารท้องถิ่นสั่งใช้ อปพร. ในการค้นหา ติดตาม และคัดกรองว่ามีคนในหมู่บ้านที่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง เข้ามาพักอาศัยในหมู่บ้าน/ชุมชน ใน อปท. รวมทั้งการเฝ้าระวังบุคคลเข้าออกหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกัน COVID-19 อปท. ยังสามารถเบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ในการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ให้ อปท. จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย หรือผู้ที่ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การพ่นยาฆ่าเชื้อ การทำความสะอาดตลาด เพื่อสวมใส่ในขณะปฏิบัติหน้าที่

“ในส่วนการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุม COVID-19 ซึ่งทำให้เกิดการว่างงาน และเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา ได้ขอความร่วมมือจาก อปท. ทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะทำงานในพื้นที่มาขึ้นทะเบียน เพื่อท้องถิ่นจะได้ประสานกับผู้ประกอบการ ผู้รับจ้างในพื้นที่ ให้จ้างงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์วิกฤตินี้ต่อไป” อธิบดี สถ. กล่าว