ผบ.ทบ.สั่ง7ข้อคุมเข้มหน่วยทหารป้องกันโควิด ให้กลับหน่วยก่อน3ทุ่ม

วันที่ 25 มี.ค. 2563 เวลา 10:48 น.
ผบ.ทบ.สั่ง7ข้อคุมเข้มหน่วยทหารป้องกันโควิด ให้กลับหน่วยก่อน3ทุ่ม
ผบ.ทบ.สั่งการ 7 ข้อคุมหน่วยทหารเข้มงวดป้องกันการระบาดของโควิด-19 ให้ทหารกลับเข้าหน่วยก่อน 21.00น. ห้ามนำบุคคลนอกเข้ามาพัก

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 63 พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. กล่าวในที่ประชุมกองทัพบก (ทบ.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ว่า ทบ. มีกำลังพลติดเชื้อ โควิด-19 รวม5 นาย และกักตัว 238 นาย

ทั้งนี้หลัง รัฐบาล เตียมประกาศบังคับใช้ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 26 มีค.2563 นั้น ทบ.มีหน้าที่เตรียมกำลังพล บุคลากรทางการแพทย์ เครื่องมือยุทโธปกรณ์ ในการสนับสนุนรัฐบาล และ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 (ศอฉ.โควิด-19)

อย่างไรก็ตามจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ทำให้ต้องเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันกำลังพลอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีคำสั่ง 7 ข้อ โดยมีผลการบังคับใช้กับกำลังพลในสังกัด ทบ. ทุกนายตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.63 ดังนี้

1. กำลังพลที่พักอาศัยในบ้านพักของทางราชการให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบริเวณโดยไม่จำเป็น ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพักอาศัยโดยเด็ดขาด ยกเว้นได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร จาก ผู้บังคับบัญชา (ระดับผบ.พัน) ขึ้นไป และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการโรคระบาดของเชื้อไวรัส โควิด - 19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ห้ามกลับเข้าบ้านพักของทางราชการเกินเวลา 21.00 น.

หากมีความจำเป็น ให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา เป็นรายบุคคล ส่วนกำลังพลที่มีบ้านพักอาศัยส่วนตัวอยู่นอกหน่วย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการติดตาม และเฝ้าระวังให้แจ้งที่อยู่บ้านพัก และช่องทางการติดต่อสื่อสาร ที่สามารถติดตามตัวได้ตลอดเวลา ส่วนหน่วยที่มีการฝึกร่วมกับมิตรประเทศในที่ตั้งให้ดำเนินการตามมาตรการนี้เช่นเดียวกัน ยกเว้น การฝึกนอกที่ตั้ง ให้ปฏิบัติตามตารางการฝึก และคำสั่งของกองทัพบก เรื่องมาตรการควบคุมโรคระบาด

2. การเดินทางออกนอกพื้นที่กองทัพ หรือ จังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่ง ให้กระทำได้ในเฉพาะกรณีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง เช่น การเดินทางไปราชการ การสับเปลี่ยนกำลังของหน่วย หากไม่มีคำสั่งให้กำลังพลทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ในที่ตั้งปกติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25มีนาคม ถึงวันที่ 22 เมษายน 2563 ยกเว้นการลากิจที่จำเป็น เร่งด่วน ฉุกเฉินให้รายงานโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตนเอง และผู้บังคับบัญชา จะต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วน และอนุมัติโดยรวดเร็ว

3. ให้ ผบ.หน่วย ปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น โรงยิม, ใต้ถุนกองร้อย, สโมสรของหน่วยเพื่อลดความแออัดของกำลังพล และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคให้กับกำลังพล และเพื่อกักบริเวณในการเฝ้าระวังผู้ที่กลับจากการลาพัก

4. ตามที่กองทัพบกได้สั่งการไปแล้ว โดยให้หน่วยปรับเปลี่ยนระเบียบปฏิบัติประจำวันเพื่อป้องกันโรคตามคำแนะนำ ขอให้รักษาวินัยในเรื่องดังกล่าว อย่างเคร่งครัด เช่น อยู่ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร มีอุปกรณ์, ภาชนะ,กระติกน้ำดื่มส่วนตัว ,การกระจายที่นั่ง, แบ่งผลัดรับประทานอาหาร,การออกกำลังกายกลางแจ้งกลางแดด,กิจกรรมใดที่ต้องรวมพลพร้อมกั้น จำนวนมาก, ให้พิจารณาแบ่งการปฏิบัติเป็นผลัดเพื่อลดความแออัด

5. งดการปล่อยลาพักของทหารกองประจำการ เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคสำหรับการเยี่ยมญาติสามารถปฏิบัติได้ แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการการระวังป้องกันโรคระบาด เพื่อเป็นการพิทักษ์กำลังพล ส่วนน้องๆ พลทหารฯ และกำลังพลทุกระดับที่ได้ลาพักไปแล้ว เมื่อกลับมาขอให้หน่วยได้จัดสถานที่ให้อยู่ต่างหากและกันตัวเองออกจากกำลังพลส่วนใหญ่เป็นเวลา 14วัน เพื่อเฝ้าสังเกตอาการหากพบอาการป่วยให้ส่งตรวจรักษาทันที

6.ให้ทุกหน่วยพิจารณาจำกัดทางเข้า - ออกของหน่วย ส่วนกองรักษาการณ์ให้แปรสภาพเป็น เจ้าหน้าที่คัดกรอง, เฝ้าระวัง บุคคลเข้าหน่วย โดยจัดหาอุปกรณ์วัดอุณหภูมิเจลแอลกอฮอล สำหรับล้างมือตามจุดเข้า - ออก โดยกำลังพลที่ปฏิบัติหน้ที่กองรักษาการณ์ให้ใส่หน้ากากทุกนาย

7.ผู้บังคับกองร้อยและผู้บังคับกองพัน จะต้องเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดโดยมีผู้บังคับการกรม และ ผบ.พล หรือเทียบเท่า เป็นผู้กำกับดูแลอีกชั้นหนึ่ง หากไม่กำกับการปฏิบัติฯ หรือได้รับการรายงาน ฯ ถือว่าขัดคำสั่ง จะมีผลในการปรับย้ายทันที

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิทักษ์กำลังพล และครอบครัวของกองทัพบก ผบ.หน่วยทุกนายจะต้องทุ่มเทเสียสละ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างดีที่สุด โดยเฉพาะ น้องๆ พลทหาร ซึ่งมีกำลังพลถึง 120,000 นาย ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของกองทัพบก

ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ส่งผล ต่อสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ผบ.ทบ. มีความห่วงใยต่อพลทหารกองประจำการ ที่กำลังจะปลดประจำการสิ้นเดือน เม.ย.63 นี้

จึงขอเสนอทางเลือก ให้กับพลทหารสมัครเป็นทหารกองประจำการต่อ โดยกองทัพบกจะพิจารณาโอกาสให้เป็นนักเรียนนายสิบ ซึ่งอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของทหารกองประจำการที่จะสามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัว มีรายได้และสวัสดิการที่ชัดเจนแน่นอน

ส่วนพลทหาร ที่มีความประสงค์จะขอปลดประจำการในเดือน เม.ย.63 นี้ ผบ.ทบ.ขอขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการรับใช้ประเทศชาติ และการช่วยเหลือประชาชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ขอให้ตรวจสอบให้แนใจอีกครั้ง ว่ามีงานรออยู่ก่อนที่จะขอปลดประจำการฯ

สุดท้ายนี้ ขอให้กำลังพลทุกนายติดตามสถานการณ์และปฏิบัติตามคำสั่งของกองทัพบกที่ได้สั่งการไปแล้วอย่างเคร่งครัด