อธิบดี สถ.ดันอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 14 เม.ย. 2561 เวลา 16:21 น.
อธิบดี สถ.ดันอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม
สงกรานต์นี้ อธิบดี สถ.ชวนคนไทยทำคุณงามความดีให้แก่แผ่นดิน ดันอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเป็นจิตอาสารณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์ หรือ วันเริ่มต้นปีใหม่ไทย ซึ่งเป็นประเพณีไทยที่สำคัญและถือปฏิบัติสืบทอดเป็นเวลานาน และจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยว เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตร การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และการเล่นสาดน้ำในวันสงกรานต์ และยังเป็นเทศกาลที่ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน โดยเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ มีวันหยุดยาวต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วัน จึงอาจส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จึงขอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชิญชวนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ซึ่งเป็นเครือข่ายจิตอาสาในการอุทิศตนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เพื่อให้วันขึ้นปีใหม่ของไทยเป็นวันแห่งการทำบุญและการทำคุณงามความดีให้แก่แผ่นดิน เช่น กิจกรรมทำบุญตักบาตรร่วมกับครอบครัว ให้ใช้ภาชนะ เช่น ถาด ถ้วย ปิ่นโต ตะกร้า ถุงผ้า และวัสดุที่ทำจากธรรมชาติ และหลังกิจกรรมทำบุญตักบาตร ก็ให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ช่วยกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มาร่วมทำบุญร่วม ช่วยกันนำขยะไปทิ้งให้ลงถังขยะ หรือทิ้งในจุดที่เตรียมไว้ โดยทำการคัดแยกขยะตามประเภทขยะ เช่น ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ และขยะอินทรีย์หรือเศษอาหาร นอกจากนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมกันประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เล่นน้ำสงกรานต์โดยยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมไทย แต่งกายสุภาพ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้มีการก่อเหตุรุนแรงในระหว่างการเล่นน้ำสงกรานต์ด้วย

นายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่า ภายหลังจากที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์หรือเดินทางออกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จัดเก็บขยะ และคัดแยกขยะ ในที่หรือทางสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ และสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้อง โดยคัดแยกขยะเปียกหรือขยะเศษอาหาร เพื่อนำไปกำจัด ด้วยวิธีการหมักทำปุ๋ยและนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ คัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อนำไปจำหน่ายที่ร้านรับซื้อของเก่า และคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำไปกำจัดที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น รวมถึงร่วมกันทำความสะอาดถนน ทางเท้า และสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเร็วด้วย

สำหรับการร่วมกันขับเคลื่อนในเรื่องการบริหารจัดการขยะ ซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือ การบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง นั่นคือ ครัวเรือน โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป ที่ท่าน ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กำลังช่วยขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม ในการจัดทำ"ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน"ที่นำหลักการ 3Rs หรือ 3ช : Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะต้นทาง ก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมกันจัดทำ "ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน" ในครัวเรือนของท่าน ซึ่งในปัจจุบัน มีการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนของพี่น้องประชาชนแล้วกว่าสองแสนครัวเรือน ก็ขอให้วันครอบครัวปีนี้ ทุกท่านได้ไปทำบุญให้บรรพบุรุษตามธรรมเนียมประเพณีแล้ว ยังได้ช่วยทำบุญให้กับแผ่นดินบ้านเกิด ด้วยการจัดทำถังขยะเปียกไว้ประจำครอบครัว ร่วมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยกันเก็บกวาดขยะ รู้จักแยกขยะ เพื่อให้ขยะมีคุณภาพ สามารถนำไปบริหารจัดการที่ปลายทางได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนนี้ จะช่วยทั้งการลดปัญหาขยะเน่าเหม็น ที่เป็นที่รังเกียจของผู้คนได้แล้ว ยังมีผลพลอยได้คือทำให้ได้ปุ๋ยหมักบำรุงดิน ปลูกผักผลไม้ให้งอกงามได้ โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อหาอีกด้วย นายสุทธิพงษ์กล่าว