logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการพัฒนาวิชาการด้านคดี ครั้งที่ 1

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการพัฒนาวิชาการด้านคดี ครั้งที่ 1

05 พฤษภาคม 2565

.

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ จัดทำโครงการพัฒนาวิชาการด้านคดีครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลนผ่านวิดีทัศน์ทางไกล(VDO Conférence)ด้วยระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจาก นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้ทรงคุณวุฒิวช.(สำนักงานวิจัยแห่งชาติ วช.กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ) บรรยายเรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นท้าทายด้านกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมถึงมีการเสวนาวิชาการเรื่อง การวิจัย การศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและการเขียนงานด้านวิชาการ ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดย ศาตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี ผู้ทรงคุณวุฒิ ว.ช. และศาตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโฒ และผู้ทรงคุณวุฒิว.ช.

ทั้งนี้ ยังมีการบรรยายเรื่อง การยกระดับงานวิจัยและวิชาการด้านกระบวนการยุติธรรมและ กฏหมาย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ หลายท่าน ประกอบด้วย พ.ต.ท. พงษ์ธร ธัญญศิริ ศาตราจารย์ พลตำรวจตรี ดร.พัชรา สินลอยมา จาก รร.นายร้อยตำรวจรองศาตราจารย์ ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิธีเปิดโครงการ โดย นาย วรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีนักวิชาการผู้สนับสนุนตุลาการเข้าร่วมประชุม โดยเปิดโอกาส ให้ผู้เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างนักวิชาการและผู้เข้าร่วมสัมมนา อย่างเต็มที่ ณ ห้องรับรองชั้น9 ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการอาคาร ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารA)

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการพัฒนาวิชาการด้านคดี ครั้งที่ 1

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการพัฒนาวิชาการด้านคดี ครั้งที่ 1

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการพัฒนาวิชาการด้านคดี ครั้งที่ 1