บตท. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "องค์กรคุณธรรม"

วันที่ 17 ก.ย. 2562 เวลา 20:54 น.
บตท. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "องค์กรคุณธรรม"
บตท. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "องค์กรคุณธรรม"

วันนี้ (17 กันยายน 2562) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารและพนักงาน บตท. ในหลักสูตร “การพัฒนาองค์กรคุณธรรม” เพื่อขับเคลื่อน บตท. สู่การเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) โดยได้รับเกียรติจาก นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการและนำกิจกรรมออกแบบแผนงาน/โครงการ โดยมีนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บตท. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน บตท. อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์