ดุสิตโพล ชี้ ประชาชนพอใจ ทบ. ปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนสกัดเชื้อโควิด

วันที่ 28 มี.ค. 2563 เวลา 10:26 น.
ดุสิตโพล ชี้ ประชาชนพอใจ ทบ. ปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนสกัดเชื้อโควิด
สวนดุสิตโพล เผย ประชาชนพอใจปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนสกัดเชื้อโควิด-19ของ กองทัพบก เชื่อเป็นประโยชน์

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดผย ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี ปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา-19 ของกองทัพบก ในช่วงวันที่ 21- 22 มี.ค. 2563 หลังจากที่กองทัพบกได้เริ่มมีการปฏิบัติการ ซึ่งการสำรวจครั้งนี้ใช้วิธีสำรวจผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (แบบสอบถามออนไลน์) กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 2,288 ตัวอย่าง สรุปผลได้ดังนี้

1. การรับทราบเกี่ยวกับปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนทั่วประเทศของกองทัพบก ในช่วงเวลา 01.00-05.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 อันดับ 1 ทราบ 81.47% อันดับ 2 ไม่ทราบ 18.53%

2. ในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจต่อปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกองทัพบกมากน้อยเพียงใด?อันดับ 1 มากที่สุด 47.75% อันดับ 2 มาก 38.20 อันดับ 3 ปานกลาง 10.84% อันดับ 4 น้อย 2.15% อันดับ 5 น้อยที่สุด 1.06%

3. ประชาชนคิดว่าปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันของกองทัพบก เป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใด?อันดับ 1 มากที่สุด 43.24% อันดับ 2 มาก 38.09% อันดับ 3 ปานกลาง 14.65% อันดับ 4 น้อย 3.06% อันดับ 5 น้อยที่สุด 0.96%

4. ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกองทัพบก มากน้อยเพียงใด? อันดับ 1 เชื่อมั่นมาก 37.82% อันดับ 2 เชื่อมั่นปานกลาง 32.83%อันดับ 3 เชื่อมั่นมากที่สุด 19.80% อันดับ 4 เชื่อมั่นน้อย 6.60% อันดับ 5 เชื่อมั่นน้อยที่สุด 2.95%

5. สิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกองทัพบก คือ อันดับ 1 มีส่วนช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ได้ 26.52% อันดับ 2 มีส่วนช่วยลดความวิตกกังวลของประชาชนในพื้นที่ได้ 22.12% อันดับ 3 สร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนได้ 19.08% อันดับ 4 มีส่วนสนับสนุนนโยบายการป้องกันโรคโควิด–19 ของรัฐบาล 17.42% อันดับ 5 มีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ 14.86%

6. ข้อเสนอแนะต่อมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกองทัพบก คือ อันดับ 1 ร่วมมือกับภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ ในการรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 29.94% อันดับ 2 ขยายพื้นที่/สถานที่ในการดำเนินการตามมาตรการของกองทัพบกให้ทั่วถึง 27.49% อันดับ 3ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง 21.58% อันดับ 4 แจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ ให้กับประชาชน 12.52% อันดับ 5 ประชาสัมพันธ์มาตรการของกองทัพบกให้มากขึ้นและหลากหลายช่องทาง 8.47%