ครม.อนุมัติย้าย "เลขาฯอย." ตามที่ สธ.เสนอ

วันที่ 03 ก.ย. 2562 เวลา 17:44 น.
ครม.อนุมัติย้าย "เลขาฯอย." ตามที่ สธ.เสนอ
ครม.อนุมัติแต่งตั้ง "บิ๊กสาธารณสุข" โยก "เลขาธิการอย." ไปเป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดึงรองปลัดกระทรวงมาดำรงตำแหน่งแทน

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 62 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ตามที่กระทรวงเสนอจำนวน 4 ราย ดังนี้

1. นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2. นายไพศาล ดั่นคุ้ม ตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) (ด้านบริหาร) ประเภทบริหารระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

3. นายณรงค์ สายวงศ์ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) (ด้านบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

4. นายยงยศ ธรรมวุฒิ ตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) (กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข