กมธ.ยกร่างฯตั้งคณะพิจารณาหมวด2

วันที่ 23 ม.ค. 2558 เวลา 16:59 น.
กมธ.ยกร่างฯตั้งคณะพิจารณาหมวด2
กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญตั้งคณะทำงานไปพิจารณาหลักเกณฑ์ในหมวด2 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงความคืบหน้าในการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญรายมาตรา โดยวันนี้ (23ม.ค.) ที่ประชุมได้พิจารณาในหมวด 2 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ส่วนที่ 1 บททั่วไป โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา (3/2/1/) ว่าด้วยการใช้อำนาจการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐต้องกระทำด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมและปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์แนวทางการร่างบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในหมวด 2 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ประกอบด้วย นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ นายบรรเจิด สิงคะเนติ นายเจษฎ์ โทณวณิก และนางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์  เพื่อจัดทำเนื้อหาและแนวทางในการร่างบทบัญญัติในหมวดดังกล่าว ให้มีความชัดเจนก่อนที่จะนำเสนอเข้าที่ประชุมอีกครั้งในวันที่ 26 ม.ค. นี้

ส่วนกรณีที่กมธ.ยกร่างฯได้ปรับแก้ไขเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินให้ไปเริ่มที่ศาลอุทธรณ์จากเดิมที่ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาจะทำให้กระทบต่อคดีที่อยู่ในการพิจารณา ซึ่งกมธ.ยกร่างฯมีความเห็นว่า เรื่องใดที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ต้องไม่ทำให้กระทบกระเทือนให้ผลของกิจการนั้นเสียไป ส่วนที่จะบัญญัติไว้อย่างไร ก็คงไปอยู่ในบทเฉพาะกาล

"กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาตุลาการ ก็จะไม่กระทบต่อตุลาการที่ยังดำรงตำแหน่งเข้ามาถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเดิม ซึ่งผู้ใดที่จะได้รับผลกระทบ กมธ.ยกร่างก็จะระบุแนวทางแก้ไขในบทเฉพาะกาลให้ชัดเจน เนื่องจากกระบวนการการมีผลย้อนหลังต้องไม่เป็นโทษกับบุคคลนั้น แต่ต้องเป็นแล้วแต่กรณี" นายคำนูณ กล่าว