อนุมัติธอส.กู้4พันล.แทนพันธบัตรครบกำหนด

วันที่ 20 พ.ย. 2555 เวลา 15:16 น.
มติ ครม.อนุมัติธอส.กู้งบ4พันล้านบาทแทนพันธบัตรครบกำหนด เห็นชอบหลักการ แก้พ.ร.บ.ศุลกากร ไฟเขียว เป็นเจ้าภาพจัดเอเปค 2565

นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 48 (1) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (พ.ศ.2551) จากนั้นให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดยกำหนดห้ามมิให้สถาบันการเงินไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้สินเชื่อทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ หรือประกันหนี้แก่กรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่เป็นการให้สินเชื่อในรูปของบัตรเครดิตตามอัตราขั้นสูงที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนด หรือการให้สินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนด หรือการให้สินเชื่อตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนด เมื่อเห็นว่าการให้สินเชื่อนั้นไม่ได้เป็นการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินออกจากสถาบันการเงินโดยมิชอบ

ทั้งนี้ อนุมัติให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กู้เงินในประเทศในปีงบประมาณ 2556 จำนวน 4,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนพันธบัตรเดิมที่ครบกำหนดโดย กระทรวงการคลังค้ำประกัน และอนุมัติให้ กระทรวงการคลัง เป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงิน และการค้ำประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น

นายภักดีหาญส์ กล่าวต่อว่า ครม. ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แล้วให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ซึ่งข้อเท็จจริงกระทรวงการคลังเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า กรมศุลกากรได้ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าและส่งออกสินค้าและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของภาคเอกชนในการนำเข้า ส่งออก และดำเนินธุรกิจการค้าการลงทุน โดยเป็นร่างกฎหมายที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่า ด้วยพิธีการศุลกากรที่เรียบง่ายและสอดคล้องกัน (The International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี ทำให้สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันประเทศไทยได้ตลอดจนเพื่อให้มีกฎหมายรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 จึงสมควรแก้ไขกฎหมายศุลกากรดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมครม.อนุมัติการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคปี 2565 (ค.ศ. 2022) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ โดยให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในปี 2565 (ค.ศ. 2022) และให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อเตรียมการสำหรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในปี 2565 ทั้งนี้ สมาชิกเอเปคจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในแต่ละปี โดยจะต้องจัดการประชุมที่เกี่ยวข้องตลอดปีทั้งในระดับรัฐมนตรีสาขาต่างๆ เจ้าหน้าที่อาวุโส คณะกรรมการ และคณะทำงาน ซึ่งการประชุมที่สำคัญที่สุด คือ การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจที่จะมีขึ้นในช่วงปลายปี