คลังสั่ง3แบงก์รัฐเพิ่มมาตรการช่วยน้ำท่วม

  • วันที่ 08 ธ.ค. 2553 เวลา 14:36 น.

คลังสั่ง 3 แบงก์รัฐ เพิ่มมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ทั้งประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย ผู้ประกอบการ และเกษตรกร

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ เอสเอ็มอีแบงก์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทำโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในปี 2553 อย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ให้ธนาคารออมสินดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือบุคคลผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยที่ได้รับผลกระทบวงเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์ในการประกอบการ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยให้วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 5 หมื่นบาท ให้กู้ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ไม่ต้องมีหลักประกันดอกเบี้ยในอัตราคงที่ 0.5% ต่อเดือน  สิ้นสุดวันรับคำขอกู้ 31 ม.ค. 2554

สำหรับ เอสเอ็มอีแบงก์ ให้ดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี วงเงิน 5,000 ล้านบาท แก่ผู้ประกอบเอสเอ็มอีไม่จำกัดอายุ หรือนิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบภัยเพื่อใช้ปรับปรุง ซ่อมแซม ฟื้นฟูกิจการและเป็นเงินทุนหมุนเวียน ให้วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท สิ้นสุดวันรับคำขอกู้ 30 เม.ย.2554

ประเภทของสินเชื่อของเอสเอ็มอีแบงก์จะเป็นเงินกู้ยืมแบบไม่ต้องมีหลักประกัน มีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 6 ปี ระยะเวลาปลอดชำระคืนเงินต้น 2 ปี คิดดอกเบี้ยอัตราคงที่ 3% ต่อปี และจะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ ยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดทำสัญญาเงินกู้ รวมถึงยกเว้นค่าธรรมเนียมชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด

ขณะที่ ทาง ธ.ก.ส.ก็ได้อนุมัติโครงการให้เงินกู้ใหม่เพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยให้เงินกู้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท ลดดอกเบี้ยเงินกู้จากอัตราปกติ 3% ต่อปี เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี กำหนดชำระหนี้เงินกู้ตามความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรลูกค้าโดย ธ.ก.ส.จะลดหย่อนหลักประกันการกู้เงินจากหลักเกณฑ์ปกติ

ดังนี้ กรณีกู้เงินโดยจำนองอสังหาริมทรัพย์เป็นประกัน ให้ขยายวงเงินกู้จากที่กู้ได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของวงเงินจดทะเบียนจำนอง เป็นให้กู้ได้ไม่เกินวงเงินจดทะเบียนจำนอง และในกรณีกู้เงินโดยใช้กลุ่มลูกค้ารับรองรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ให้ขยายวงเงินในการประกันจากรายละไม่เกิน 1.5 แสนบาท เป็นไม่เกิน 2 แสนบาท

นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในกรณีที่ต้องการวงเงินมากกว่า 1 0แสนบาทและต้องกู้มากกว่า 3 ปี โดย ธ.ก.ส.ผ่อนผันเงื่อนไขทั้งอัตราดอกเบี้ยและหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นพิเศษกว่าปกติ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ