เปิดช่องเอ็กซิมแบงก์รับประกันความเสี่ยงการเมือง

วันที่ 07 พ.ย. 2562 เวลา 07:32 น.
เปิดช่องเอ็กซิมแบงก์รับประกันความเสี่ยงการเมือง
ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงเปิดช่องเอ็กซิมแบงก์ลุยรับประกันความเสี่ยงทางการเมือง หวังส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนอย่างมั่นใจ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับประกันความเสี่ยงทางการเมือง ตามพ.ร.บ.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่3) พ.ศ.2561ที่ได้ให้อำนาจธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือเอ็กซิมแบงก์ขยายขอบเขตการให้บริการด้านการรับประกันความเสี่ยงทางการเมืองในการลงทุนในต่างประเทศ และการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ลงทุนและธนาคารของผู้ลงทุน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.ดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับประกันความเสี่ยงทางการเมือง

“กฎกระทรวงเดิมประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2547 ส่วนร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่เป็นการปรับปรุงจากของเดิม เพื่อให้คลอบคลุมการรับประกันความเสี่ยงทางการเมืองแก่ผู้ลงทุนในกรณีที่ ธสน. ไม่ได้สนับสนุนการให้สินเชื่อ และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการรับประกันความเสี่ยงในการให้สินเชื่อของธนาคารแก่นักลงทุน” นางสาวรัชดา กล่าว

โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ได้แก้ไขเพิ่มเติมนิยาม คำว่า กรมธรรม์ ให้หมายรวมถึงกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงทางการเมือง ที่ ธสน. ออกให้แก่ผู้ลงทุนหรือธนาคารของผู้ลงทุน พร้อมทั้งกำหนดให้ ธสน. รับประกันความเสี่ยงทางการเมืองแก่ผู้ลงทุนหรือรับประกันความเสี่ยงในการให้สินเชื่อของธนาคารของผู้ลงทุน สำหรับความเสียหายจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินกู้จากผู้ลงทุนเนื่องมาจากความเสี่ยงทางการเมือง

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ ธสน. ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ลงทุนหรือธนาคารของผู้ลงทุน ในกรณีที่

1. การกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดของรัฐบาลของประเทศที่ผู้ลงทุนซึ่งผู้ลงทุนได้ตกลงยินยอมด้วย

2. การกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดที่ผู้ลงทุนมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ของประเทศที่ผู้ลงทุนไปลงทุน รวมทั้งกำหนดให้ ธสน. สามารถนำความเสี่ยงทางการเมืองที่รับประกันแก่ผู้ลงทุน หรือธนาคารของผู้ลงทุนไปประกันต่อกับบริษัทประกันภัยหรือองค์กรอื่นที่รับประกันความเสี่ยงทางการเมือง

“ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ส่งออกและผู้ลงทุนในการประกอบธุรกิจด้วยความมั่นใจและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” นางสาวรัชดา กล่าว