คปภ.รับมือภัยไซเบอร์

วันที่ 10 พ.ย. 2561 เวลา 14:28 น.
คปภ.รับมือภัยไซเบอร์
คปภ.กระตุ้นธุรกิจประกันภัย ยกระดับมาตรการป้องกันภัยทางไซเบอร์ เฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์ต่อเนื่อง

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ทาง คปภ.ได้มีหนังสือขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ไปยังภาคธุรกิจประกันภัย ผ่านทั้งสมาคมประกันภัยชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทั้งสถาบันการเงินและภาคอุตสาหกรรมประกันภัยต่างก็มีความเสี่ยงในการถูกโจมตีได้

"คปภ.ขอให้ภาคธุรกิจประกันภัยเฝ้าระวังและเตรียมตัวป้องกัน และการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและประชาชนทราบแนวทางป้องกันที่เหมาะสม ตลอดจนรายงานสถานการณ์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ คปภ.ทราบเป็นระยะๆ ผ่านช่องทาง TiCERT https://ticert.oic.or.th) เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการรับมือและแก้ไขปัญหาร่วมกัน" นายสุทธิพล กล่าว

นายสุทธิพล กล่าวว่า การที่จะสร้างความพร้อมให้ธุรกิจประกันภัยสามารถรับมือความเสี่ยงใหม่ๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างประสบผลสำเร็จได้นั้น ต้องเกิดจากการที่ทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมประกันภัยตระหนักและเห็นความสำคัญ ในเรื่องดังกล่าว โดยต้องอาศัยแรงขับเคลื่อน จากภายในให้มีการนำมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศไป ปฏิบัติโดยทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งยังต้อง ร่วมรับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจ แก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทมีระบบและหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เหมาะสม

ทั้งนี้ คปภ.ได้ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดตั้ง TiCERT (Thai insurance Computer Emergency Response Team) ขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับบริษัทประกันภัย โดยมีหน้าที่หลักเพื่อตอบสนองและจัดการกับเหตุการณ์ความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ได้อย่างทันท่วงที