พลังงาน ย้ำโปรเจ็ครับซื้อไฟทุกแห่งต้องเดินตามแผนพีดีพี

วันที่ 17 ก.พ. 2564 เวลา 15:05 น.
พลังงาน ย้ำโปรเจ็ครับซื้อไฟทุกแห่งต้องเดินตามแผนพีดีพี
โฆษกพลังงาน ชี้โครงการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่พิเศษ ต้องศึกษาความเป็นไปได้ สัปดาห์หน้านัดหารือสำนักงานอีอีซี กำหนดแนวทางจัดการด้านไฟฟ้าให้ชัดเจน

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า โครงการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่พิเศษต่างๆ ทั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) รวมถึงโครงการความร่วมมือในการพัฒนาพลังงานทดแทนในพื้นที่ของภาครัฐ ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ และทุกโครงการหากกำหนดกำลังการผลิตไฟฟ้าได้ชัดเจนแล้วจะต้องอยู่ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี) เท่านั้น ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนรอบด้านและต้องมีความสมดุล ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านความมั่นคง มิติด้านต้นทุน รวมถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการมองในภาพรวมของการพัฒนาระบบไฟฟ้าทั้งประเทศ

ทั้งนี้ในช่วงสัปดาห์หน้า จะมีการประชุมหารือร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) เพื่อสร้างความชัดเจนในเรื่องการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าและการบริหารจัดการด้านไฟฟ้าในเขตพื้นที่อีอีซีต่อไป

การรับซื้อไฟฟ้าตามแผนพีดีพีจึงเป็นการดำเนินการตามแผน เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น และสอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น โครงการที่จะมีการพัฒนา และจะมีการรับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบหรือไม่นั้น ต้องมีการพิจารณาในองค์รวมภายใต้ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า

ปัจจุบันกระทรวงฯอยู่ระหว่างการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ (National Energy Plan) โดยจะเป็นการรวมแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (20 ปี)หรือ TIEB เดิม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะวิเคราะห์ทิศทางกาเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ว่าจะว่าเป็นด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์การลดการปล่อยปลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า การเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งการประมวลทิศทางโลกเหล่านี้ กระทรวงพลังงาน จะนำมาพิจารณาร่วมกับทิศทางการพัฒนาของประเทศที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคาดว่าภายในช่วงกลางปี 2564 จะนำร่างแผนพลังงานชาติ เสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)

เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ก็จะนำแผนดังกล่าวมาเป็นกรอบทิศทางนโยบายในการพัฒนาแผนปฏิบัติการในแต่ละด้าน ทั้งด้านไฟฟ้า ด้านก๊าซธรรมชาติ ด้านพลังงานทดแทน ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง และด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยคาดว่าแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะมีความชัดเจนภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้