บีโอไอปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ

Sponsored Content
วันที่ 08 ก.พ. 2564 เวลา 16:14 น.
บีโอไอปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ
โดยมาตรการนี้ครอบคลุม

• 10 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี เชียงราย ตราด ตาก นครพนม นราธิวาส มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว และหนองคาย

• 14 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ เกษตร/ประมง เซรามิกส์ ยา เครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก ยานยนต์/เครื่องจักร/ชิ้นส่วน โลจิสติกส์ นิคม/เขตอุตสาหกรรม เครื่องมือแพทย์ ท่องเที่ยว เครื่องเรือน อัญมณีและเครื่องประดับ สิ่งทอ/เครื่องนุ่งห่ม/เครื่องหนัง และกิจการอื่นๆ

• กิจการกว่า 300 ประเภทกิจการที่บีโอไอให้การส่งเสริมฯ

• พิเศษ สำหรับ SMEs สามารถลงทุนขั้นต่ำเพียง 500,000 บาท และอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เช่น

• การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อน 50% อีก 5 ปี

• การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

• การยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อการส่งออก

ทั้งนี้ สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2565

**ขณะนี้มาตรการดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ หากมีรายละเอียดคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง**

…………………………………………………….

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"

โทรศัพท์ 0 2553 8111 กด 1

อีเมล head@boi.go.th      

เว็บไซต์ www.boi.go.th

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ