ผู้ว่าฯกาญจน์ตั้งด่าน3จุดตรวจ สกัดโควิดเข้มถึง31มี.ค.64

วันที่ 08 ม.ค. 2564 เวลา 17:32 น.
ผู้ว่าฯกาญจน์ตั้งด่าน3จุดตรวจ สกัดโควิดเข้มถึง31มี.ค.64
กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯกาญจน์ ออกประกาศตั้ง3จุดตรวจจุดสกัดด่านคัดกรองเชื้อโควิด-19เริ่ม 9 ม.ค.-31มี.ค.64

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกประกาศคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 85 /2564 เรื่อง การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) ในปัจจุบัน พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะพบการแพร่ระบาดไปยังผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยว มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง หรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535 มาตรา 54 และมาตรา 57 จึงได้กำหนดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดการเดินทางเข้าออกพื้นที่ เบื้องต้น จำนวน 3 จุด

จุดแรกบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 ถนนแสงชูโต หน้าสถานีตำรวจภูธรลูกแก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี จุดที่สองบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 หน้าสถานีน้ำมัน PT หมู่ 12 บ้านกระโดนโพรงใต้ ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา และจุดที่สามบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 หน้าหน่วยบริการประชาชน จุดตรวจตลาดเขต สถานีตำรวจภูธรพนมทวน อ.พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

สำหรับจุดตรวจแต่ละจุดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 10 นาย เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 นาย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง จำนวน 2 นาย เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 2 คน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ จำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ จำนวน 2 คน รวมจุดละ 21 คน

ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ เรียกบุคคล ยานพาหนะ เพื่อตรวจสอบการเดินทางให้เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด เฝ้าระวัง หรือสังเกตอาการของผู้เดินทาง และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดต่อโรค โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งการปฏิบัติหน้าที่ 3 ผลัดๆ ละ 8 ชั่วโมง ผลัดแรกเริ่มตั้งแต่เวลา 00.01-08.00 น. ผลัดที่ 2 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.01-16.00 น. และผลัดสุดท้ายผลัดที่ 3 เริ่มตั้งแต่เวลา 16.01-24.00 น.

โดยให้การปฏิบัติในจุดสกัดอยู่ในการควบคุมของ พล.ต.ต.วรณัน สุขจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งหากมีปัญหาในการปฏิบัติ ให้ประสาน ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และนายรณภพ เวียงสิมมา ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทราบทันที

ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้นายอำเภอท่ามะกา และนายอำเภอพนทวน คอยอำนวยการจุดตรวจ จุดสกัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้เริ่มปฏิบัติตามประกาศคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 85 /2564 ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564