โควิด-19 : ผู้แทนพระสังฆราช มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 01 พ.ค. 2563 เวลา 19:53 น.
โควิด-19 : ผู้แทนพระสังฆราช มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร
พิษณุโลก-ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.63 สมเด็จพระอริยวงศาคนญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ทรงมอบให้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการ /กรรมการมหาเถรสมาคม ทำหน้าที่ผู้แทนมอบข้าวสารและปัจจัยช่วยเหลือโรงทานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลกเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนตามพระดำริของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชฯ รวมทั้งปัจจัยสำหรับซื้อเรือเพื่อใช้ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในฤดูน้ำหลากที่จะมาถึงเร็วๆนี้จำนวน 2 ลำและมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเพื่อให้คณะสงฆ์นำไปแจกจ่ายให้ครัวเรือนยากจนในจังหวัดพิษณุโลกเพาะปลูกสำหรับเป็นอาหารในครัวเรือนจำนวน6,000ซองแก่พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงผู้แทนของพระพุทธิวงศมุนี เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมในพิธี

พระราชรัตนสุธีได้เปิดเผยว่ารู้สึกซาบซึ้งและปลื้มปีติที่ได้เห็นพระเมตตาของสมเด็จพระสังฆราชและความเมตตาของคณะสงฆ์ที่ส่งผ่านความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างต่อเนื่องมากกว่า1เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อให้มีผักที่ปลอดสารพิษใช้ทำเป็นอาหารที่ปลอดภัยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนับเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารช่วยแก้ไขปัญหาความอดยากที่ยั่งยืน

ต้องขออนุโมทนาบุญกับกรมการพัฒนาชุมชนที่สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจาก บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด บริษัท เจียไต๋ จำกัด และเครือข่าย OTOP ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ทูลถวายให้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกทรงประทานให้คณะสงฆ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) และครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก คณะสงฆ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก จะร่วมกับข้าราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกรีบดำเนินการส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งและเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวแก่ประชาชนโดยเร็วเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พี่น้องในยามทุกข์ยากเพราะโรคระบาดโควิด 19