เปิดวิสัยทัศน์"ชาติชาย กริชชาญชัย"ลงชิงคณะกรรมการตุลาการชั้นอุทธรณ์

วันที่ 29 ต.ค. 2563 เวลา 16:47 น.
เปิดวิสัยทัศน์"ชาติชาย กริชชาญชัย"ลงชิงคณะกรรมการตุลาการชั้นอุทธรณ์
ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 ประกาศตัวลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมคณะกรรมการตุลาการ(ก.ต.) ชั้นอุทธรณ์ เปิดวิสัยทัศน์ตั้งใจทำงานผดุงความยุติธรรม

นายชาติชาย กริชชาญชัย ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมคณะกรรมการตุลาการ(ก.ต.) ชั้นอุทธรณ์ ประวัติการศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย (สมัยที่ 30) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2547) สถาบันป้องกันประเทศ

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. 11) สถาบันพระปกเกล้า

- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส. 15) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 23) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. 11)

- หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ (วทจ. 2) 

วิสัยทัศน์

-ต้องปกป้องและเป็นเกราะคุ้มกันความเป็นอิสระของผู้พิพากษาในการปฎิบัติงานตามหน้าที-ต้องกล้าหาญให้ความเห็นชี้ถูกผิดอย่างตรงไปตรงมาด้วยความเป็นกลางปราศจากอคติทั้ง 4 โดยเฉพาะ ภยาคติ ปราศจาคความกลัวถูกฟ้องถูกดำเนินคดีหรือคำขู่ใดๆ

-ปรับปรุงระเบียบก.ต.เกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายให้ชัดเจนว่า จะพิจารณาเรื่องอาวุโสความสามารถและความเหมาะสมอย่างไรโดยเฉพาะผู้พิพากษาที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารศาลทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดกรณีร้องเรียนว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม ดังเหตุการณ์แต่งตั้งโยกย้ายล่าสุดที่ผ่านมา

-ทบทวนระเบียบ ก.ต.ว่าด้วยการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ และสุขภาพจิตของข้าราชการตุลาการ พ.ศ.2563 ตามที่ผู้พิพากษาส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะมา

"กล้าโต้แย้งคัดค้านอย่างเดียว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผงการประชุม ก.ต.ได้จึงหาเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่ แต่ต้องกล้าหาญโดยมีกุศโลบายที่แยบยลจึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้พิพากาษาทั้งมวล"

ขณะที่ ประวัติการดำรงตำแหน่ง

-เลขานุการศาลอาญา

-เลขานุการศาลแพ่ง

-ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง

-รองอธิบดีกรมบังคับคดี

-รองอธิบดีกรมควบคุมประพฤติ

-อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค3

-รองประธานศาลอุทธณ์ภาค 6

-อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

-ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา