มท.เตือนต่างด้าวเร่งทำเรื่องต่ออายุขออนุญาตอยู่ในประเทศให้ถูกกม.

วันที่ 27 ต.ค. 2563 เวลา 15:11 น.
มท.เตือนต่างด้าวเร่งทำเรื่องต่ออายุขออนุญาตอยู่ในประเทศให้ถูกกม.
มหาดไทยประสานกระทรวงการต่างประเทศเร่งประชาสัมพันธ์ให้คนต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยยื่นขออนุญาตอยู่ต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่ 31ต.ค.นี้หากเกินกำหนดจะถูกดำเนินคดีแล้วส่งตัวกลับ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ โดยให้มาดำเนินการตามมาตรา 35 และมาตรา 37(5) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ทั้งนี้ การดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 4 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 แต่ยังมีคนต่างด้าวจำนวนหนึ่งยังไม่มาดำเนินการตามประกาศดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึงขอความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศ ประสานสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ดำเนินการแจ้งให้คนสัญชาติของตนทราบและดำเนินการ โดยคนต่างด้าวที่ประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรหลังวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ต้องไปดำเนินการยื่นขออยู่ต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 หากดำเนินการขออยู่ต่อหลังวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ต้องดำเนินการภายใน 90 วัน โดยเสียค่าปรับ แต่หากพ้นระยะเวลา 90 วัน แล้วยังไม่เดินทางกลับออกไปหรือไม่ยื่นคำร้องขออยู่ต่อ จะถือเป็นผู้ที่อยู่เกินเวลาที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วส่งตัวกลับออกไป และถูกประกาศเป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร