มท.แจ้งทุกจังหวัด ยึด 3 ประกาศคำสั่งขยายเวลาตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

วันที่ 29 เม.ย. 2563 เวลา 13:56 น.
มท.แจ้งทุกจังหวัด ยึด 3 ประกาศคำสั่งขยายเวลาตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือแจ้งทุกจังหวัด ยึด 3 ประกาศคำสั่งขยายเวลาตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน รอฟังศบค.สั่งการกำหนดนโยบายเท่านั้น

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เนื้อหาว่า ด้วยนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศลงวันที่ 28 เม.ย.2563

1.ประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) โดยให้ขยายระยะเวลาการบังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2563 จนถึง 31 พ.ค.2563

2.ประกาศเรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้ โดยให้บรรดาประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มี.ค.2563 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มี.ค.2563 และแก้ไขเพิ่มเติม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ตั้งแต่ 1 พ.ค.2563 เป็นต้นไป

3.ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกฯ ที่กำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ โดยให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกฯ กำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มี.ค.2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกฯ จะกำหนดเป็นอย่างอื่น ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2563

"จึงขอให้จังหวัดถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ การออกคำสั่งหรือประกาศของจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ให้รอการสั่งการเชิงนโยบายจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ก่อน เพื่อให้เกิดเอกภาพพร้อมกันทั่วประเทศ และมีข้อกฎหมายรองรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติต่อไป"