สถ.จับมือส.ป.ก.ทำฐานข้อมูลที่ดินสิ่งปลูกสร้างร่วมกันใหม่

วันที่ 20 เม.ย. 2563 เวลา 14:03 น.
สถ.จับมือส.ป.ก.ทำฐานข้อมูลที่ดินสิ่งปลูกสร้างร่วมกันใหม่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจับมือ ส.ป.ก.จัดทำฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของอปท.ใหม่ หวังเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ป้องกันบุกรุกที่ดินรัฐโดยมิชอบ

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกษตรกร รูปแปลงที่ดิน และข้อมูลผู้เสียภาษี สิ่งปลูกสร้าง โดยมี ผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมในพิธีลงนาม ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กทม.

นายประยูร กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทั้งสองหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน ในการจัดทำฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกหรือเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด

อธิบดีสถ.กล่าว ย้ำว่า การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดิน และเกษตรกรผู้ถือครองที่ดิน เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้สำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างถูกต้อง และเป็นธรรมต่อประชาชนผู้เสียภาษี ทั้งยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกหรือเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ส.ป.ก. ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ด้าน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนข้อมูลของทั้งสองหน่วยงาน นอกจากทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้แล้ว ก็จะเป็นประโยชน์ต่อ ส.ป.ก.ในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานต่อไป

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ ส.ป.ก.จะได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ส.ป.ก. แต่ละแปลงแยกเป็นรายตำบลส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป