องค์การเภสัชกรรม (GPO) และ บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด (DURIAN) จับมือจัดตั้งโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (GPO Ignite Program)

วันที่ 27 มิ.ย. 2565 เวลา 14:28 น.
องค์การเภสัชกรรม (GPO) และ บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด (DURIAN) จับมือจัดตั้งโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (GPO Ignite Program)
เพื่อสร้างนวัตกรรมทั้งด้านยาเวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ รวมถึงบริการและงานวิจัยทางการแพทย์ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและสามารถต่อยอดสู่ตลาดสากล

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า องค์การเภสัชกรรม (GPO) และ บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด (DURIAN) ร่วมกันจัดโครงการ GPO Ignite Program ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะแบบเข้มข้น เพื่อสร้างความพร้อมและโอกาสในการร่วมลงทุนระหว่างองค์การเภสัชกรรมและพันธมิตร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งถือเป็นโครงการบ่มเพาะแรกจากองค์การเภสัชกรรม ที่ตั้งใจมุ่งมั่นสนับสนุนโครงการนวัตกรรมทางด้านยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ รวมถึงบริการและงานวิจัยทางการแพทย์ ให้สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง ซึ่งประกอบด้วยการบ่มเพาะ (Ignite Program), การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ (Mentoring Session), กิจกรรม Product Showcase และกิจกรรม Ignite Clinic ตลอดระยะเวลา 12 เดือน โดยจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เป็นวันแรก

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ประกอบด้วย คุณวรวุฒิ อุ่นใจ ผู้ก่อตั้ง บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์การเริ่มต้นธุรกิจที่เริ่มต้นจากการติดลบ สู่เจ้าของกิจการระดับหมื่นล้าน ด้วยรายงานวิจัยสมัยเรียนปริญญาโท กับหัวข้อ “Transform Idea to Product” และคุณอภิทาน ลี รองผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและวิจัย (REDEK) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) กับหัวข้อ “Empathize: Building Customer Personas” พร้อมพบกับที่ปรึกษาทางธุรกิจประจำโครงการ ที่จะช่วยผลักดันให้ผู้เข้าร่วมโครงการเติบโตตลอดระยะเวลาโครงการ ได้แก่ คุณโอฬาร วีระนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด (DURIAN) คุณอภิทาน ลี รองผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและวิจัย (REDEK) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ดร.ศรัญญา เสนสุภา CCO & Co-Founder บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด (DURIAN) ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ประธานคณะทำงานผู้ประเมินโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ องค์การเภสัชกรรม คุณน้ำฝน ประโพธิ์ศรี ผู้อำนวยการย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี คุณนันทวัฒน์ พร้อมภูมิ หัวหน้าศูนย์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก และผู้บริหารจากองค์การเภสัชกรรมที่พร้อมร่วมสนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกโครงการมุ่งไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จร่วมกัน และองค์การฯ พร้อมที่จะมอบโอกาสในการร่วมลงทุนให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กล่าวต่อไปว่า โครงการครั้งนี้มีโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ GPO Ignite Program ทั้งหมด 5 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการ “แอลเดอลีน” อาหารวัตถุประสงค์พิเศษ โดย บริษัท บ้านโป่งโนวิเทท จำกัด 2. โครงการ “อายคิวล่า” โดยสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. โครงการ “การเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนพิการขาขาดด้วยเท้าเทียมไดนามิกส์ (เอสเพส)” โดย บริษัท มุทา จำกัด 4. โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากระบบนำส่งนาโนเจล (Hy-NTM) โดย บริษัท แนบโซลูท จำกัด และ 5. โครงการ “ระบบค้นหาข้อมูลยาด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์และจดจำรูปภาพเม็ดยาอัจฉริยะ” โดย บริษัท ฟาร์มาซี จำกัด

“องค์การเภสัชกรรม, บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด และกลุ่มพันธมิตรที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการบ่มเพาะ มุ่งหวังที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมทางด้านเวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ รวมถึงบริการ และงานวิจัยทางการแพทย์ ที่เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย อีกทั้งสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่ตลาดสากลต่อไปได้ในอนาคต” ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กล่าว