สำนักงาน กศน. จัดประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2 และการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อเนื่อง

วันที่ 19 พ.ค. 2565 เวลา 13:43 น.
สำนักงาน กศน. จัดประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2 และการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อเนื่อง
ไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ในการนี้ นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ โดยมีนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ

รวมถึงการชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการศึกษา และการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำ ให้แก่นักเรียน และแรงงานทุกระดับ โดย นายณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธำรงค์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารจากสำนักงาน กศน.จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) พร้อมมอบแนวทางการเปิดภาคเรียน การบริหารงานบุคคลและการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมเมาท์เทน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี