logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
DITP ติดสปีดเร่งพัฒนาผู้ประกอบการสมุนไพรไทยพุ่งเป้าสู่ World Herb Hub ดึงทีมผู้เชี่ยวชาญติวเข้มด้านการตลาดและออกแบบ ตอกย้ำแนวคิด BCG Model

DITP ติดสปีดเร่งพัฒนาผู้ประกอบการสมุนไพรไทยพุ่งเป้าสู่ World Herb Hub ดึงทีมผู้เชี่ยวชาญติวเข้มด้านการตลาดและออกแบบ ตอกย้ำแนวคิด BCG Model

12 พฤษภาคม 2565

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เร่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก เดินหน้าจัดกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จัดทีมผู้เชี่ยวชาญติวเข้มด้านการตลาดและการออกแบบ พร้อมให้คำแนะนำตอกย้ำแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ BCG Model ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพมาแรง เตรียมความพร้อมสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมผลักดันให้ไทยเป็น World Herb Hub ภายในปี 2580 ตามนโยบายของรัฐบาล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ เดินหน้าจัดกิจกรรม การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการสมุนไพรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดต่างประเทศ ปีที่ 2 เพื่อสร้างผู้ประกอบการสมุนไพรต้นแบบที่พร้อมเติบโตสู่ตลาดโลก ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ BCG Model ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ประกาศให้ปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการส่งออกวัตถุดิบและสมุนไพรไทยชั้นนำของโลก (World Herb Hub)

สำหรับกิจกรรม “การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์” จะมีขึ้นรวม 5 ครั้ง ระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2565 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด จากสยามพิวรรธน์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระดับแนวหน้า เช่น BAKINGHAM DESIGN STUDIO, MOREOVER, MUK STIDIO เป็นต้น มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ร่วมกันตามแนวคิด BCG Model ร่วมกันกับผู้ประกอบการ พร้อมการทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ตลอดจนการผลักดันสู่ตลาดต่างประเทศ

DITP ติดสปีดเร่งพัฒนาผู้ประกอบการสมุนไพรไทยพุ่งเป้าสู่ World Herb Hub ดึงทีมผู้เชี่ยวชาญติวเข้มด้านการตลาดและออกแบบ ตอกย้ำแนวคิด BCG Model

กิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 2 ครั้งที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการออกแบบ มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับความสำคัญของการสร้างตัวตนของแบรนด์ให้มีอัตลักษณ์ มีความแตกต่าง แนวทางการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถรีไซเคิลได้ สอดคล้องตามแนวคิด BCG Model ตลอดจนการหารือร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อหาแนวทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ่านการนำเสนอภาพลักษณ์/เรื่องราวของแบรนด์ การทำโปรโมชั่นในช่องทางการตลาดต่างๆ รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดต่างประเทศในปีนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการสมุนไพรอย่างมาก และมีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและความงาม ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว และผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก เป็นต้น