"บิ๊กตู่"ปราศรัยวันสตรีสากล มุ่งส่งเสริมความเสมอภาค

วันที่ 08 มี.ค. 2564 เวลา 11:23 น.
"บิ๊กตู่"ปราศรัยวันสตรีสากล มุ่งส่งเสริมความเสมอภาค
นายกฯ กล่าวคำปราศรัยวันสตรีสากล 2564 มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ เพิ่มบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วม สร้างความเข้มแข็งแก่สังคม

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 64 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรีและเด็กหญิงสู่ความเสมอภาค ร่วมตัดสินใจ ไร้ความรุนแรง” ผ่านวีดิทัศน์ โดยระบุว่า ฝากความระลึงถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องสตรีไทย และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสตรีที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564

ทั้งนี้ รัฐบาลเห็นถึงความสำคัญของสตรีในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและการยุติการเลือกปฏิบัติในสังคม จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ การมีส่วนร่วมการรับผิดชอบครอบครัวและพัฒนาสังคม พร้อมทั้งเพิ่มโอกาส บทบาทและการมีส่วนร่วมของสตรีในการทำงานเชิงเศรษฐกิจ การเมือง และการบริหารในทุกระดับ

ซึ่งการจัดงานในวันนี้ภายใต้แนวคิด“เสริมพลังสตรีและเด็กหญิงสู่ความเสมอภาค ร่วมตัดสินใจ ไร้ความรุนแรง” เพื่อเห็นคุณค่า ศักดิ์ศรีที่เท่าเทียม และเป็นหนึ่งพื้นฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม และในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชม แสดงความยินดีกับกลุ่มสตรี และทุกองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณในปีนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของสตรีไทยให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

อนึ่ง ประเทศไทยได้เริ่มจัดกิจกรรมวันสตรีสากลเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 32 ปี โดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งแนวคิดในปีนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (Sustainable Development Goals) เป้าหมายที่ 5 ด้านการบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังแก่สตรีและเด็กหญิง เพื่อขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน