มติรัฐสภาตีตกร่างไอลอว์-เห็นชอบร่างแก้ไขรธน.ฉบับรัฐบาล-ฝ่ายค้าน

วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 17:08 น.
มติรัฐสภาตีตกร่างไอลอว์-เห็นชอบร่างแก้ไขรธน.ฉบับรัฐบาล-ฝ่ายค้าน
มติเสียงส่วนใหญ่ที่ประชุมร่วมรัฐสภาไม่เห็นชอบร่างแก้ไขรธน.ฉบับไอลอว์ ขณะที่ร่างฉบับฝ่ายค้าน-รัฐบาลผ่านฉลุยเปิดทางตั้งส.ส.ร.

ผลการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการ ร่างที่1ซึ่งนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์กับคณะ และร่างที่2 และร่างที่2 ซึ่งนายวิรัช รัตนเศรษฐกับคณะ เป็นผู้เสนอ ในประเด็นการแก้ไขมาตรา256 เพื่อตั้งส.ส.ร.ขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ ญัตติที่ 1 และ 2 แก้ไขมาตรา 256 ของพรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาล ได้คะแนนเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือมากกว่า 366 เสียง และได้คะแนน ส.ว. มากกว่า 82 เสียง ขณะที่ญัตติที่ 3-7 ของพรรคฝ่ายค้านและ iLaw ไม่ผ่านความเห็นชอบในวาระแรก หลังได้เสียง ส.ว. ไม่ถึง 1 ใน 3 หรืออย่างน้อย 82 คน

ด้าน นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) แถลงว่า ขอบคุณสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) หลังรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญร่างที่ 1 และร่างที่ 2 ได้รับเสียงสนับสนุนเกิน 1 ใน 3 ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด หลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนของการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระ 2 ของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับ ซึ่งตามธรรมเนียมร่างที่เป็นหลักที่จะพิจารณาคือร่างที่ 2 ซึ่งเป็นร่างของพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค

เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ที่ร่างของไอลอว์ไม่ผ่านมติจากที่ประชุมรัฐสภา ขณะที่สถานการณ์ด้านนอกรัฐสภา ที่แยกราชประสงค์ยังตรึงเครียดนายวิรัช กล่าวว่า อะไรเป็นส่วนดีของไอลอว์จะนำมาพิจารณาด้วย แต่เราย้ำเสมอว่าไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2 รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวกับพระราชอำนาจอีก 38 มาตรา เราจะไม่ยุ่ง

สำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของพรรครัฐบาล-ฝ่ายค้าน และฉบับประชาชาชน จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่

1.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

2. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 (นายวิรัช รัตนเศรษฐกับคณะ เป็นผู้เสนอ)

3. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ยกเลิกมาตรา 270 และมาตรา 271 (นายสมพงษ์กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

4.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 259 และยกเลิกมาตรา 272 (นายสมพงษ์กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

5. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ยกเลิกมาตรา 279 (นายสมพงษ์กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

6. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 91 มาตรา 92 และมาตรา 94 และยกเลิกมาตรา 93 มาตรา 101 (4) และมาตรา 105 วรรคสาม (นายสมพงษ์กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

7. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ยกเลิกมาตรา 65 มาตรา 88 มาตรา 203 มาตรา 217 มาตรา 270 มาตรา 272 มาตรา 275 และมาตรา 279 และยกเลิกหมวด 16 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 142 มาตรา 159 วรรคแรก มาตรา 162 วรรคแรก มาตรา 252 วรรคสอง มาตรา 256 และมาตรา 269 และเพิ่มหมวด 17 (นายจอน อึ๊งภากรณ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 98,041 คน หรือ ฉบับไอลอว์เป็นผู้เสนอ)