ครม.เปิดทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมเข้าชื่อเสนอร่างกม.ได้

วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 15:38 น.
ครม.เปิดทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมเข้าชื่อเสนอร่างกม.ได้
ครม.เห็นชอบร่างกฎหมายเปิดทางให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอร่างพ.ร.บ.ได้ เป็นการส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. … โดยเป็นการปรับปรุงกฎหมายเดิมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน มีกลไกช่วยเหลือประชาชนให้สามารถจัดทำและเสนอร่างกฎหมายได้ โดยเป็นร่างกฎหมายที่ตราขึ้นตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการบริหารราชการแผ่นดิน สำหรับสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนและการจัดทำร่างกฎหมาย

สำหรับ ร่าง พ.ร.บ ฉบับนี้มีการกำหนดบทนิยาม คำว่า การเข้าเสนอชื่อกฎหมาย ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้เชิญชวน และมีการกำหนดให้ต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ในการเข้าชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ. และไม่น้อยกว่า 50,000 คนในการเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม และการเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทำมิได้ เป็นต้น 

รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวจะส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครอง ด้วยวิธีการเข้าชื่อเพื่อเสนอกฎหมายมากขึ้น สะท้อนความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยด้วย