จับตาครม.พิจารณาต่อเวลาพรก.ฉุกเฉินฯอีก1เดือน

วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 10:05 น.
จับตาครม.พิจารณาต่อเวลาพรก.ฉุกเฉินฯอีก1เดือน
จับตาครม.พิจารณาข้อเสนอต่ออายุ พรก.ฉุกเฉินฯออกไปอีก 1 เดือน ขณะที่ กระทรวงคลังฯ-พัฒนาสังคม เสนอมาตรการเยียวยาประชาชนกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 63 การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้มีวาระที่น่าสนใจ ได้แก่ การพิจารณาขยายเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือนจนถึงสิ้นเดือนมิ.ย.63 ตามข้อเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ รองรับการผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 3 และ 4 นอกจากนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะมีการรายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทย

ขณะที่ กระทรวงการคลังและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเด็กแรกเกิด กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการ ประมาณ 13 ล้านคน ด้วยการจ่ายเงินเดือนละ 1,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอให้พิจารณากรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาเกษตรกรในกลุ่มข้าราชการที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพเสริมมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ พร้อมเสนอขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง