วุฒิสภาคุมเข้มส.ว.ไปดูงานต่างประเทศออกกฎห้ามไปเที่ยวเด็ดขาดเพื่อประหยัดงบแผ่นดิน

วันที่ 16 ก.พ. 2563 เวลา 19:06 น.
วุฒิสภาคุมเข้มส.ว.ไปดูงานต่างประเทศออกกฎห้ามไปเที่ยวเด็ดขาดเพื่อประหยัดงบแผ่นดิน
วิปวุฒิสภาออกกฎเข้มให้ส.ว.เดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศได้เพียงคณะกรรมาธิการเดียว ห้ามไปในลักษณะท่องเที่ยวเด็ดขาด กลับมาต้องรายงานต่อที่ประชุมและประชาชน เพื่อประหยัดงบประมาณ

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.นายวันชัย สอนสิริ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 ก.พ.ที่ประชุมวิปวุฒิสภาได้มีความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 67,500,000 บาท

นายวันชัย กล่าวว่า ในเรื่องการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาทั้ง 26 คณะ วิปวุฒิสภาได้คุยกันอย่างรอบคอบถึงขั้นเคยมีการเสนอว่า ควรให้งดการเดินทางไปต่างประเทศ แต่เนื่องจากมีคณะกรรมาธิการบางคณะที่มีข้อตกลและความร่วมมือด้านต่างประเทศเอาไว้ ทำให้ยังมีความจำเป็นที่จะต้องไปต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม วิปวุฒิสภาได้มีมาตรการกำชับเรื่องการใช้งบประมาณในส่วนนี้สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1.ต้องเป็นการเดินทางไปศึกษาดูงานอย่างแท้จริง 2.ต้องเดินทางไปด้วยความประหยัดก่อให้เกิดประโยชน์กับงานของวุฒิสภา และ 3.ห้ามเดินทางไปในลักษณะของการท่องเที่ยวอย่างเด็ดขาด โดยมอบหมายให้พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 เป็นผู้พิจารณา

"วิปวุฒิสภาคำนึงถึงความจำเป็นของการเดินทางไปต่างประเทศของคณะกรรมาธิการบางคณะ แต่ก็ได้วางมาตรการอย่างเข้มงวด และต้องคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนให้มากที่สุด โดยเมื่อคณะกรรมาธิการคณะใดเดินทางกลับมาแล้วจะต้องทำรายงาน และแถลงต่อวุฒิสภาและประชาชนด้วย" นายวันชัย กล่าว

เลขานุการวิปวุฒิสภา กล่าวว่า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจึงจัดสรรงบประมาณเป็นรายหัว หัวละ 2.7 แสนบาทภายในปีงบประมาณ โดยกำหนดให้ส.ว.เดินทางไปกับคณะกรรมาธิการได้เพียงคณะเดียวเท่านั้น และที่สำคัญการเดินทางไปต่างประเทศต้องไม่ไปในช่วงเปิดสมัยประชุมและต้องไม่กระทบต่อการทำงานของวุฒิสภา จึงขอยืนยันว่า ไม่ได้เป็นการเอาเงินมาแจกกันเอง

นายวันชัย กล่าวว่า การเดินทางไปต่างประเทศถือเป็นสิทธิของส.ว.แต่ละคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ก็ได้ ซึ่งเท่าที่ทราบก็มีส.ว.หลายคนที่แจ้งความประสงค์ว่าจะไม่เดินทางไปต่างประเทศ เช่น นายคำนูณ สิทธิสมาน นายเสรี สุวรรณภานนท์ รวมถึงตนเองด้วย และก็ทราบว่า มีคณะกรรมาธิการบางคณะที่ขอสละสิทธิการเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณให้กับประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต