สภาผ่านงบประมาณ63ฉลุยหลังถกยาว 4 วัน

วันที่ 11 ม.ค. 2563 เวลา 18:20 น.
สภาผ่านงบประมาณ63ฉลุยหลังถกยาว 4 วัน
รัฐบาลโล่งอกสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 63 ในวาระ 3 แล้วหลังอภิปรายรวม 4 วันด้วยมติเอกฉันท์

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2563 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ในวาระ 2 และวาระ 3 แล้วหลังใช้เวลาการพิจารณา รวมทั้งสิ้น 4 วัน

ทั้งนี้ที่ประชุมลงมติโหวต ผู้เข้าประชุม 450 คน ผลการลงมติ เห็นด้วย 253 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 196 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบขณะเดียวกันที่ประชุมสภายังได้เห็นชอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วย

ด้านบรรยากาศในการอภิปรายงบประมาณในวันนี้เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีการตีรวน เพราะมีจำนวนกมธ.และส.ส.อภิปรายน้อยลง แต่ละคนใช้เวลาอภิปราย 7-8 นาที ไม่เกินกรอบเวลาที่ตกลงกันไว้ ขณะที่บางมาตราไม่มีสมาชิกคนใดสนใจอภิปราย ทำให้การประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะช่วงท้ายของการพิจารณา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้ามาร่วมประชุมด้วย ทำให้บรรยากาศในห้องประชุมกลับมาคึกคักอีกครั้ง

อย่างไรก็ตามหลังที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกผู้แทนราษฎรทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 ยืนยันว่าจะนำงบประมาณไปใช้ตามแผนงานยุทธศาสตร์สำหรับข้อคิดเห็น ข้อแนะนำ ข้อเสนอ จะนำไปปรับปรุงในส่วนงานต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

สำหรับขั้นตอนต่อไปคือการส่งร่างพระราชบัญญัติฯ ให้วุฒิสภาพิจารณา ซึ่งวุฒิสภาจะมีระยะเวลาการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน