บิ๊กตู่แนะประชาชน "รัก 3 อย่าง" ช่วยลดอุบัติเหตุ

วันที่ 16 ธ.ค. 2562 เวลา 12:34 น.
บิ๊กตู่แนะประชาชน "รัก 3 อย่าง" ช่วยลดอุบัติเหตุ
นายกฯแนะประชาชน "รัก 3 อย่าง" ช่วยลดอุบัติเหตุบนถนน กำชับทุกพื้นที่ดูแลเข้ม ตั้งเป้าลดการสูญเสียในปี63

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.62 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงาน

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2562 มีประชาชนกว่า 7 แสนคน ต้องบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และจากรายงานขององค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่า เมื่อปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน กว่า 2 หมื่นราย สูงเป็นอันดับที่ 9 ของโลก สาเหตุหลักมาจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ และไม่มีวินัยจราจร

ซึ่งการเสียชีวิตมีมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยสูงถึง 5.3 ล้านบาทต่อราย หากบาดเจ็บถึงขั้นพิการมีมูลค่าความสูญเสียเฉลี่ยประมาณ 6.2 ล้านบาทต่อราย โดยกลุ่มที่เสียชีวิตสูงสุด คือกลุ่มคนเดินถนน คนขี่จักรยาน และคนขี่ หรือซ้อนรถจักรยานยนต์ และส่วนใหญ่อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลและหมู่บ้าน ดังนั้น การแก้ปัญหาจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้นำในชุมชน

นายกรัฐมนตรียังย้ำกลไกด้านความปลอดภัยทางถนนไว้ทั้งในระดับนโยบายและในระดับจังหวัด ดังนี้

1) ให้ถือว่าความปลอดภัยทางถนน เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ทุกชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของประเทศให้ดีขึ้น

2) ให้ทุกจังหวัดกำกับ ดูแล ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ให้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งมี Best Practice ในหลายประเทศ พร้อมขอให้ทุกภาคส่วนไปศึกษา และให้ความรู้กับประชาชน

3) ให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พร้อมกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของจังหวัด และอำเภอ ให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งผลลัพธ์ต้องดีขึ้นทุกปี และ

4) ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร มูลนิธิ จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ โดยการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมลงมือปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถลดอุบัติเหตุในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อย่างจริงจัง เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน ลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมแนะให้ประชาชนรัก 3 อย่างให้เท่าเทียมกัน คือรักตนเอง รักครอบครัวและรักคนอื่น เพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัย ทำให้สังคมมีความสุข รักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าสูงสุดของประเทศ และหวังว่าอุบัติเหตุและการสูญเสียจะลดน้อยลงในปี 63 ที่จะมาถึงนี้