สรุปสาระสำคัญ "บิ๊กตู่" แจงงบปี63 วอนให้มองภาพรวมอย่าดูเป็นรายกระทรวง

วันที่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 13:23 น.
สรุปสาระสำคัญ "บิ๊กตู่" แจงงบปี63 วอนให้มองภาพรวมอย่าดูเป็นรายกระทรวง
นายกฯแจงงบประมาณปี63 ใช้ 6 ยุทธศาสตร์ในการกำหนดงบเพื่อมุ่งพัฒนาประเทศ วอนอย่าดูแค่วงเงินรายกระทรวง

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 62 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้แถลงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรก โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- กำหนดวงเงินงบประมาณปี63 ไว้ที่ 3.2 ล้านล้านบาท เป็นงบประมาณแบบขาดดุลที่ 4.69 แสนล้านบาท ประมาณการรายได้ไว้ที่ 2.73 ล้านล้านบาท

- งบประมาณปี63 จัดทำขึ้นภายใต้ประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ที่ 3-4% ซึ่งเติบโตดีขึ้นจากปี62 พร้อมคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 63 อยู่ในช่วง 0.8-1.8%

- การจัดทำงบประมาณ ปี63 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทและนโยบายของรัฐบาลให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ สร้างความสามารถในการแข่งขันและเสริมศักยภาพคน

-ใช้ 6 ยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณ โดยยึดหลัก "ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ดังนี้

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 428,190.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.4 ของวงเงินงบประมาณ

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 380,803.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.9 ของวงเงินงบประมาณ

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 571,073.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.8 ของวงเงินงบประมาณ

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 765,209.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.9 ของวงเงินงบประมาณ

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 118,700.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.7 ของวงเงินงบประมาณ

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 504,686.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.8 ของวงเงินงบประมาณ

-รายการค่าดำเนินการภาครัฐประกอบด้วย 59 แผนงาน จัดสรรงบส่วนนี้ไว้ 431,336.6 ล้านบาท เพื่อสำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็น 96,500 ล้านบาท บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ272,127.1 ล้านบาท และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 62,709.5 ล้านบาท

-ขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศึกษาพิจารณาให้ครบถ้วนอย่าดูแค่เพียงวงเงินของแต่ละกระทรวง แต่ขอให้ดูรายละเอียดของการดำเนินงานของแต่ละกระทรวงด้วย