"น้องบิ๊กป้อม"ยึดกมธ.ตรวจสอบทุจริตเขี่ย"ปานเทพ-ประมนต์-พะจุณณ์"พ้นทาง

วันที่ 10 ก.ย. 2562 เวลา 16:37 น.
"น้องบิ๊กป้อม"ยึดกมธ.ตรวจสอบทุจริตเขี่ย"ปานเทพ-ประมนต์-พะจุณณ์"พ้นทาง
ลือหึ่ง!น้องบิ๊กป้อมคัดคนนั่งเก้าอี้กมธ.สว.ตรวจสอบทุจริต ดีด3มือปราบโกงพ้นทางตำรวจทหารโผล่9นายจากทั้งหมด19คน

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับผลการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ซึ่งมีการประชุมคัดเลือกวันนี้ ผลปรากฎว่า สมาชิกวุฒิสภา 3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทด้านการป้องกันปัญหาการทุจริตในประเทศ

ทั้งนี้ส.ว.ดังกล่าว 3 คน ได้แก่ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ อดีตประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายประมนต์ สุธีวงศ์ อดีตประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และพลเรือเอกพะจุณณ์ ตามประทีป กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ไม่ได้รับการโหวตเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลชุดดังกล่าวด้วย

สำหรับวิธีการคัดเลือกได้เปิดให้ สมาชิกวุฒิสภาที่สนใจ สมัครเข้ารับการคัดเลือก จากนั้นให้สมาชิกวุฒิสภาที่สมัครเข้ามาโหวตชื่อกันอีกครั้ง โดยในขั้นตอนการเปิดรับสมัคร มี สมาชิกวุฒิสภาสมัครเข้ามา 23 คน และมีการโหวตรายชื่อให้เหลือเพียง 19 คน ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 4 คน ที่ไม่ได้รับการโหวตเลือก ประกอบด้วย นายปานเทพ กล้าณรงค์, นายประมนต์ สุธีวงศ์ และพลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป

รายงานข่าวแจ้งว่า สาเหตุที่นายปานเทพ นายประมนต์ และพลเรือเอกพะจุณณ์ ไม่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นเพราะมีใบสั่งจากผู้มีอำนาจในรัฐบาล ส่ง สมาชิกวุฒิสภาในสังกัดเข้ามาร่วมสมัคร 15 ราย เพื่อโหวตเลือกสมาชิก ในกลุ่มตนเอง เข้ามาเป็นคณะกรรมาธิการฯ

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ผู้ที่มีบทบาทในการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการชุดดังกล่าวคือ พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ น้องชาย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีสำหรับรายชื่อ สมาชิกวุฒิสภา 19 ราย ที่ได้รับการโหวตเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ชุดนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่ามีตำรวจ และทหารได้รับเลือกรวม 9 คน จากทั้งหมด 19 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา2. นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์3. พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย4. พลอากาศเอกถาวร มณีพฤกษ์5. นายธานี อ่อนละเอียด6. พลเอกพิสิทธิ์ สิทธิสาร7. พลเอกเลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์8. นางวรารัตน์ อติแพทย์9. นายวันชัย สอนศิริ10. พลเอก วิชิต ยาทิพย์11. นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์12. นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร13. พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ14. หม่อมหลวงสกุล มาลากุล15. นายสมเดช นิลพันธุ์16. พลตำรวจโท สมบัติ มิลินทจินดา17. นายสัญชัย จุลมนต์18. พลเอกสำเริง ศิวดำรงค์19. พลเอกอาชาไนย ศรีสุข

อย่างไรก็ตามผลการเลือกประธานกมธ.ชุดต่างๆมีดังนี้  1. คณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ 2. คณะกรรมาธิการการกีฬา พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 3. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ 4. คณะกรรมาธิการการคมนาคม พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ 5. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ

6. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ 7. คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ 8. คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร 9. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช 10. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ 11. คณะกรรมาธิการการพลังงาน พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์

12.คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน นายเสรี สุวรรณภานนท์ 13. คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 14. คณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและการตำรวจ พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ 15. คณะกรรมาธิการการแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

16. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 17. คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ 18. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรมจริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ 19. คณะกรรมาธิการการศึกษา นายตวง อันทะไชย 20.คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข นายเจตน์ ศิรธรานนท์ 21. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ นายกล้านรงค์ จันทิก 22. คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

23. คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ 24. คณะกรรมาธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม นางอภิรดี ตันตราภรณ์ 25. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค นายสมชาย แสวงการ 26.คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ พลเอก ชาตอุดม ดิตถะสิริ