โพลหนุนแกร็บถูกกฎหมาย ติงภาครัฐไม่แก้ปัญหาจริงจัง

วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 14:41 น.
โพลหนุนแกร็บถูกกฎหมาย ติงภาครัฐไม่แก้ปัญหาจริงจัง
นิด้าโพล เผย  ประชาชนร้อยละ 83.61 หนุน แกร็บถูกกฎหมาย ขณะที่ ร้อยละ 77.44 มอง ภาครัฐไม่แแก้ปัญหาจริงจัง

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การแก้ไขปัญหา GrabTaxi และ GrabCar ของหน่วยงานภาครัฐ” โดยเริ่มทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10-15 ก.ค. 2562 จากประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ที่รู้จักแอปพลิเคชัน Grab โดยสำรวจ ใน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต จำนวนทั้งสิ้น 1,281 หน่วยตัวอย่าง สอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการ Grab และความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา GrabTaxi และ GrabCar โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เลือกตัวอย่างเฉพาะคนที่รู้จักแอปพลิเคชัน Grab เท่านั้น และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ ลงพื้นที่สัมภาษณ์แบบพบตัว

จากการสำรวจ การใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน Grab เช่น GrabTaxi, GrabCar,  GrabFood, GrabBike (Win), GrabExpress, JustGrab, GrabVan, GrabTukTukEV และ GrabFresh พบว่า ประชาชนที่รู้จักแอปพลิเคชัน Grab ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.84 เคยใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน Grab และร้อยละ 21.16 ไม่เคยใช้บริการ

เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นความจริงจังในการแก้ไขปัญหา GrabTaxi และ GrabCar ของหน่วยงานภาครัฐ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.44 ระบุว่า หน่วยงานภาครัฐยังไม่ได้แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ร้อยละ 2.97 ระบุว่า หน่วยงานภาครัฐได้แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังแล้ว และร้อยละ 19.59 ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ โดยกลุ่มที่ระบุว่าหน่วยงานภาครัฐยังไม่ได้แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังให้เหตุผลดังนี้ ร้อยละ 60.79 ระบุว่า หน่วยงานภาครัฐยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ GrabTaxi และ GrabCar รองลงมา ร้อยละ 53.63 ระบุว่า หน่วยงานภาครัฐยังไม่มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถรับจ้างสาธารณะให้ชัดเจน ร้อยละ 39.52 ระบุว่า หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องไม่จริงจังกับการแก้ไขปัญหา ร้อยละ 34.58 ระบุว่า มีผลประโยชน์ทับซ้อนในธุรกิจรถรับจ้างสาธารณะ ร้อยละ 12.60 ระบุว่า หน่วยงานภาครัฐพยายามปกป้องรถแท็กซี่สาธารณะทั่วไป และร้อยละ 0.81 ระบุอื่น ๆ เช่น ภาครัฐกับสหกรณ์แท็กซี่มีส่วนได้ส่วนเสียกันจึงไม่ได้ให้ความสนใจกับการแก้ไขระบบขนส่งสาธารณะอย่างจริงจัง

ในส่วนของความเร่งด่วนในการแก้ปัญหา GrabTaxi และ GrabCar พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.24 ระบุว่าปัญหา GrabTaxi และ GrabCar ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน รองลงมา ร้อยละ 37.00 ระบุว่า ค่อนข้างเร่งด่วน ร้อยละ 19.28 ระบุว่า ไม่ค่อยเร่งด่วน และร้อยละ 6.48 ระบุว่า ไม่เร่งด่วนเลย

ท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นการทำให้บริการของ GrabTaxi และ GrabCar ถูกกฎหมาย พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 83.61 เห็นด้วย ในประเด็นการทำให้บริการ ของ GrabTaxi และ GrabCar ถูกกฎหมาย ร้อยละ 2.42 ไม่เห็นด้วยกับการทำให้บริการของ GrabTaxi และ GrabCar ถูกกฎหมาย และร้อยละ 13.97 ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ