มหัศจรรย์รื้อกฎหมาย ยอดหนุนทะลุเพดาน

วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 08:59 น.
มหัศจรรย์รื้อกฎหมาย ยอดหนุนทะลุเพดาน
กลายเป็นประเด็นให้เกิดข้อถกเถียงอย่างหนักหน่วงระหว่างสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) รวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่อปมปัญหาการขอแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560

จนมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการพิจารณากฎหมายดังกล่าว จำนวน 6 คำถาม โดยกำหนดปิดรับฟังความเห็นในวันที่ 18 ส.ค.นี้

แน่นอนว่าเรื่องนี้พุ่งเป้าไปยัง “ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” หลังก่อนหน้า กกต.ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งครบทุกจังหวัด รวมทั้งสิ้น 616 คน ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากซีก สนช.ถึงความเหมาะสมของ กกต.ชุดรักษาการ ในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว ขณะที่ กรธ.และ กกต.มองว่าสามารถกระทำได้เนื่องจากมีกฎหมายรองรับ

เป็นที่สังเกตว่า ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว ซึ่งเสนอโดยสมาชิก สนช.และอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาศึกษาก่อนเสนอร่าง ถูกเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. มีระยะเวลา 15 วันเพื่อรับความเห็น ได้มีประชาชนเข้ามาตอบแบบสอบถามสูงถึง 6,856 ครั้ง และเห็นด้วยกับการแก้ไข 100% คิดเป็นสถิติผู้ตอบแบบสอบถาม 4,413 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ส.ค. 2561)

เมื่อเทียบกับกฎหมายตัวอื่นๆ ซึ่ง สนช.เผยแพร่เพื่อรับฟังความเห็น และมีระยะเวลารับฟัง 15 วันเท่ากัน อาทิ ร่าง พ.ร.บ.สงวนคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่...) พ.ศ. ...กำหนดปิดรับฟังความเห็นวันที่ 6 ส.ค. มีประชาชนเข้ามาตอบแบบสอบถาม 111 ครั้ง เหมาะสมแก้ไข 39% ไม่เหมาะสม 61% คิดเป็นสถิติ ผู้ตอบแบบสอบถาม 105 คน หรือแม้แต่ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งของข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ... ซึ่งกำหนดปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 15 พ.ค. คิดเป็นสถิติผู้ตอบแบบสอบถาม  299 คน ถัดมาร่าง พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. ... กำหนดปิดรับฟังความเห็นวันที่ 8 ส.ค. รวมระยะเวลา 16 วัน มีประชาชนมาตอบแบบสอบถาม 198 ครั้ง คิดเป็นสถิติผู้ตอบแบบสอบถาม 180 คน 

ต่อมา ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ประเด็นการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการ (สรุปผล) โดยปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 22 ธ.ค. 2560 รวมระยะเวลา 19 วัน คิดเป็นสถิติผู้ตอบแบบสอบถาม 58 คน ส่วนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... กำหนดปิดรับฟังความเห็นวันที่ 10 ม.ค. รวมระยะเวลา 21 วัน คิดเป็นสถิติผู้ตอบแบบสอบถาม 13 คน

ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... กำหนดปิดรับฟังความเห็นวันที่ 19 มี.ค. (สรุปผล) รวมระยะเวลา 22 วัน คิดเป็นสถิติผู้ตอบแบบสอบถาม 13 คน และร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ... กำหนดปิดรับฟัง ความเห็นวันที่ 30 มิ.ย. รวมระยะเวลา 30 วัน คิดเป็นสถิติผู้ตอบแบบสอบถาม 56 คน

ไม่เพียงเท่านั้น เมื่อเข้าไปดูการแสดงความเห็นต่อการแก้กฎหมายที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ รวมระยะเวลา 15 วัน ในการพิจารณา เช่น ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ปิดรับฟังความเห็นเมื่อวันที่ 9 ม.ค. คิดเป็นสถิติผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน หรือว่าไปแล้วไม่มีคนสนใจต่อการเสนอร่างกฎหมายนี้เลย เช่นเดียวกับร่าง พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่...) พ.ศ. ... กำหนดปิดรับฟังความเห็นวันที่ 22 ม.ค. คิดเป็นสถิติผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คนส่วนร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการประกอบธุรกิจและการเข้าถึงบริการของประชาชน พ.ศ. ... ปิดรับฟังความเห็นเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2560 (สรุปผล) รวมระยะเวลา 27 วัน คิดเป็นสถิติผู้ตอบแบบสอบถาม 41 คน 

ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ... ซึ่งปิดรับฟังความเห็นวันที่ 15 มี.ค. ระยะเวลา 30 วัน คิดเป็นสถิติผู้ตอบแบบสอบถาม 9 คน และร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ... ปิดรับฟังความเห็นวันที่ 20 ก.พ. ระยะเวลา 45 วัน (สรุปผล) คิดเป็นสถิติ ผู้ตอบแบบสอบถาม 81 คน

สำหรับร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่ง กรธ.เป็นผู้เสนอ และมีระยะเวลารับฟังความคิดเห็น 15 วัน เช่น ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา พ.ศ. ... กำหนดปิดรับฟังความเห็น วันที่ 26 ธ.ค. 2560 คิดเป็นสถิติผู้ตอบแบบสอบถาม 1 คน และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ... ปิดรับฟังความเห็นวันที่ 27 ธ.ค. 2560 คิดเป็นสถิติผู้ตอบแบบสอบถาม 4 คน

ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดและร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่...) พ.ศ. ... กำหนดปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 31 ก.ค. รวมระยะเวลาเวลา 30 วัน คิดเป็นสถิติผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 14 คนเท่านั้นอย่างไรก็ตาม การตอบแบบสอบถามนั้นไม่จำเป็นต้องกรอกชื่อ นามสกุล หรือเลขที่บัตรประชาชน เพื่อยืนยันความมีตัวตน โดยจะเข้าไปตอบแบบสอบถามและร่วมแสดงความคิดเห็นกี่ครั้งก็ได้ ไม่มีการจำกัดช่วงเวลาแต่อย่างใด