"สุรเชษฐ์"ลาออกกรรมการสิทธิฯ อึดอัดการทำงาน

วันที่ 06 เม.ย. 2560 เวลา 09:17 น.
"สุรเชษฐ์"ลาออกกรรมการสิทธิฯ อึดอัดการทำงาน
"สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย" ลาออกจากกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อึดอัดการทำงาน ลือสนั่นเกิดความแตกแยกแบ่ง 2 ฝ่าย

รายงานข่าวจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2560 นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ทำหนังสือถึงประธานกสม.เพื่อขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยระบุเหตุผลของการลาออกว่า 1.บรรยากาศไม่เอื้อให้เกิดการทำงานที่สร้างสรรค์ อาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับตนเองมีอายุเกิน 60 ปีและมีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง การเกิดความเครียดบ่อยๆส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้นจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ 2.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จะมีผลบังคับใช้ทำให้สามารถสรรหากรรมการท่านอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนได้

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับเหตุผลที่นายสุรเชษฐ์ระบุว่าบรรยากาศไม่เอื้อให้เกิดการทำงานที่สร้างสรรค์นั้น เนื่องจากได้เกิดความแตกแยกในกสม.อย่างรุนแรง โดยแบ่งเป็น 2 ฝ่ายชัดเจน จนทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน โดยเฉพาะในการประชุมกสม.ที่มีการจ้องจับผิดกัน จนทำให้นายสุรเชษฐ์เกิดความอึดอัด