กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน จ่ายเงินปันผลครั้งแรก 0.25 บาท วันที่ 15 ม.ค.นี้

วันที่ 09 ม.ค. 2563 เวลา 17:43 น.
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน จ่ายเงินปันผลครั้งแรก 0.25 บาท วันที่ 15 ม.ค.นี้
รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งแรก ในอัตรา 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ 8 มกราคม 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามกำหนดในวันที่ 15 มกราคม 2563 นี้ สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 ธันวาคม 2562ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 7 มกราคม 2563 กองทุน B-CHINE-EQ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิประมาณ 3,286.05 ล้านบาท มูลค่าหน่วยลงทุน 9.9076 บาทต่อหน่วยกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ) จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 มีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทจีน ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศจีนหรือมีการดำเนินธุรกิจในประเทศจีน และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ในฮ่องกง จีน ไต้หวัน สิงคโปร์ หรือ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น สำหรับหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน ได้แก่ หุ้น A-Share, H-Share, American Deposit Recipient (ADR), B-Share, Red-Chips, P-Chips รวมถึงหลักทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนในอนาคต กองทุน B-CHINE-EQ จะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ซึ่งมอบหมายให้ Allianz Global Investors Asia Pacific Limited เป็นผู้รับดำเนินงานการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (Outsourced fund manager) ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น รวมถึงตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) และ/หรือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Note) และกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกันไม่เกิน 20% ของ NAVกองทุนนี้มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ในอัตราครั้งละไม่เกิน 100% จากกำไรสะสม หรือกำไรจากการลงทุนสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต