กรุงเทพประกันภัยโชว์กำไรพุ่งกว่า2,700ล้านบาท

วันที่ 25 ก.พ. 2564 เวลา 16:59 น.
กรุงเทพประกันภัยโชว์กำไรพุ่งกว่า2,700ล้านบาท
กรุงเทพประกันภัยโชว์ผลงานปี 2563 เบี้ยประกันภัยรับรวม 22,858.2 ล้านบาท กำไรสุทธิ 2,705 ล้านบาท

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 22,858 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีเบี้ยประกันภัย 21,008 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.8%

บริษัท มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงินแล้ว 1,849 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.2% รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,360 ล้านบาท ลดลง 16.2% มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,210 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 2,705 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ 10.4% และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 25.41 บาท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6 บาท รวมทั้งปี 2563 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 15 บาท