กระตุ้นเอสเอ็มอีหันใช้ Internet of Thing ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปไทย

  • วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 14:04 น.

กระตุ้นเอสเอ็มอีหันใช้ Internet of Thing ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปไทย

สศอ.ผนึกISMED สร้างศักยภาพเอสเอ็มไทย เดินหน้าต่อยอดเพิ่มผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิทัล สู่เป้าหมายอุตสาหกรรม 4.0

นายธนันธน์ อภิวันทนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศและการตลาด ISMED เปิดเผยว่า เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการก้าวเข้าสู่ยุค Digital Industry ด้วยการใช้ Internet of Thing (IoT) ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และนวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2562 โดยเฉพาะผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อการส่งออก ได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ มีการปรับกลยุทธ์นำเทคโนโลยี ดิจิทัล และระบบอัตโนมัติ ออกแบบโดยนักพัฒนาเทคโนโลยี IoT ของประเทศไทย เข้ามาเชื่อมต่อระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ก่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจและสร้างความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย

ทั้งนี้สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED ได้จัดกิจกรรมการเปิดตัวโครงการฯ โดยนำโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่ได้รับการคัดเลือก 25 โรงงาน พร้อมด้วยผู้พัฒนาเทคโนโลยี IoT ของไทย ที่เข้าร่วมโครงการฯ 40 ราย เข้าสู่กระบวนการจับคู่พัฒนาเทคโนโลยี (Matching)แบ่งประเภทตามเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม เพื่อลงสำรวจ เก็บข้อมูล วิเคราะห์และประเมินศักยภาพโรงงาน เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี IoT ที่สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้งานได้จริง โดยมุ่งหวังว่าเมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ จะสามารถเพิ่มผลิตภาพ และลดต้นทุนในภาคการผลิตได้ไม่น้อยกว่า 10%

นอกจากนี้ ISMED ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการสร้างมาตรฐานการวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีและผลักดันทรัพยากรบุคลากรที่เป็นนักพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) รวมถึงผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พร้อมทั้งสร้างแพลตฟอร์มเครือข่ายดิจิทัลช่วยให้ภาคอุตสาหกรรม สามารถเข้าถึงนักพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) ได้ง่าย ด้วยระบบ IM Matching (Industry & Maker Matching) ช่วยจับคู่เทคโนโลยีต้นแบบที่เหมาะสม เข้ามาปรับใช้ในโรงงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและสร้างการรับรู้ ด้วยเครื่องมือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ให้กับผู้พัฒนา IoT ในระยะยาว และสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและภาคผลิตระดับ SMEs ไทย เชื่อมต่อกันกับผู้พัฒนา IoT บนแพลตฟอร์มดังกล่าว ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนโรงงานอุตสาหกรรมและภาคการผลิตในส่วน SME เข้าสู่ยุค 4.0ทั้งนี้ ขอเชิญชวนภาคอุตสาหกรรม นักพัฒนา IoT และผู้ที่สนใจ สามารถติดตามกระบวนการพัฒนาของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และร่วมโหวตให้กับนักพัฒนาเทคโนโลยี ได้ที่ www.digitaltechmaker.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โทร 02-564-4000 โทรสาร 02-564-2737 Email : info@ismed.or.th

ข่าวอื่นๆ