เบื้องหลังความสำเร็จ SMEs สิงคโปร์

  • วันที่ 07 เม.ย. 2562 เวลา 13:22 น.

เบื้องหลังความสำเร็จ SMEs สิงคโปร์

ITDเปิดผลวิจัย การเติบโตของSMEsสิงคโปร์ พบปัจจัยหนุนจากภาครัฐทั้งการเงิน การตลาด เทคโนโยลี ส่งผลต่อการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการในเวทีตลาดโลกโดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)www.itd.or.th

ปี 2562 ธนาคารโลกยกให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความง่ายในการดำเนินธุรกิจเป็นอันดับที่ 2 จาก 190 ประเทศทั่วโลก สิงคโปร์มี SMEs จำนวนกว่า 130,000 วิสาหกิจ หรือ 99% ของวิสาหกิจภายในประเทศ คิดเป็นมูลค่ากว่า 57,500 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 47% ของภาคอุตสาหกรรมและบริการ สร้างการจ้างงานภายในประเทศกว่า 779,000 คน หรือคิดเป็น 62% สะท้อนถึงความสำคัญของธุรกิจ SMEs ในฐานะกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจสิงคโปร์ ซึ่งความสำเร็จนี้มิใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใด

งานวิจัยของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของ SMEs สิงคโปร์ คือ การสนับสนุนจากภาครัฐ โดยหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ ได้แก่ Standard, Productivity and Innovation Board (SPRING Singapore) และหน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริม SMEs ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านการเงินและการตลาด สิงคโปร์มีนโยบายให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงที่แก่บรรดา Startup สัญชาติสิงคโปร์ ใช้มาตรการจูงใจโดยการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ประกอบการใหม่เพื่อลดต้นทุนในระยะแรก จัดตั้งหน่วยงานรัฐเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแลด้านการค้า การตลาด และการบริหารเงิน

นอกจากนี้ รัฐบาลพยายามยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนสร้างเครือข่าย SMEs สิงคโปร์เชื่อมโยงกับต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสและขยายช่องทางการส่งออก

ด้านกลไกเชิงสถาบันและข้อกฎหมาย ระบบการจดทะเบียนทำธุรกิจของสิงคโปร์มีความสะดวกและรวดเร็วสามารถดำเนินการทางออนไลน์ได้ ขณะที่ระบบศุลกากรขาออกมีขั้นตอนที่รวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ำ การออกกฎหมายเกี่ยวกับการค้ารัฐบาลสิงคโปร์มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจ และมีองค์กรความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน เช่น Pro-Enterprise Panel(PEP) ซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือภาคธุรกิจในด้านกฎหมายเพื่อลดอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจ

ด้านเทคโนโลยี สิงคโปร์ผลักดันให้ SMEs ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจทั้งในแง่ของการสร้างแบรนด์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้เทคโนโลยีสีเขียว ประหยัดพลังงาน การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา โดยการสนับสนุนเงินทุนแก่ Startup ที่ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กร เป็นต้น

การที่สิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็ก มีทรัพยากรจำกัด และมีประชากรน้อย รัฐบาลจึงต้องวางโครงสร้างพื้นฐานการดำเนินธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคทางการค้าแก่ผู้ประกอบการ ส่งผลให้ SMEs สิงคโปร์เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค ยกระดับวิสาหกิจท้องถิ่นให้แข่งขันในตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ