GPSC โชว์ต้นแบบ ’โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ’ สู่ความยั่งยืนคู่ชุมชน

วันที่ 02 ธ.ค. 2564 เวลา 19:11 น.
GPSC โชว์ต้นแบบ ’โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ’ สู่ความยั่งยืนคู่ชุมชน
ด้วย MISSION ของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ที่มุ่งสู่ องค์กรนวัตกรรม สร้างสรรค์ อนาคต โดยหนึ่งในแผนงานสำคัญ คือ ต้นแบบ โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ หรือ RDF Power Plant ของ GPSC จังหวัดระยอง

พร้อมวางเป้าหมายให้โรงไฟฟ้าฯ แห่งนี้ เป็นต้นแบบการบูรณการความร่วมมือโครงการระหว่างภาคเอกชนและภาคราชการส่วนองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆ ในด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ในอนาคต