กสทช. จับมือกรมท่าอากาศยาน นำเทคโนโลยี 5G ให้บริการในสนามบิน

Sponsored Content
วันที่ 18 ส.ค. 2563 เวลา 16:10 น.
กสทช. จับมือกรมท่าอากาศยาน นำเทคโนโลยี 5G ให้บริการในสนามบิน
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกรมท่าอากาศยาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและการให้บริการผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5G

เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินของไทยผ่านการให้บริการสนามบินอัจฉริยะ (Smart Airport)

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) และนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนาม ซึ่งนับเป็นความร่วมมือระหว่างภาคบริการโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมการบิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

การนำเทคโนโลยี 5G มาให้บริการในสนามบินนั้น เป็นบริการในกิจการโทรคมนาคมที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงประเทศไทยให้เกิดความสะดวกสบายและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบิน ผ่านการให้บริการสนามบินอัจฉริยะ (Smart Airport) โดยใช้โครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5G และนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศของสนามบินอัจฉริยะ (Smart Airport Ecosystem)

ทั้งนี้ เทคโนโลยี 5G ที่ทันสมัยจากความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานในครั้งนี้ จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะดำเนินการป้องกันและทำงานในเชิงรุกสำหรับการกระจายของเชื้อโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตประจำวันและการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมช่วยรายงานควบคุม ป้องกัน รักษา และติดตาม ได้อย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทความแนะนำ