เบรค "ฐากร" ลาออก จากตำแหน่งเลขา กสทช.

วันที่ 24 เม.ย. 2563 เวลา 20:01 น.
เบรค "ฐากร" ลาออก จากตำแหน่งเลขา กสทช.
บอร์ดกสทช. มีมติให้ "ฐากร" ทำหน้าที่เลขาธิการกสทช. ยาวถึงวันที่ 30 มิ.ย.นี้ สานต่อภารกิจฝ่าโควิด-19 และ เยียวยาคลื่นความถี่ 2600 MHz

รายงานข่าว จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ออกคำสั่ง การลาออกของ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ดังนี้

เรื่องให้เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ้นจากตำแหน่ง

ด้วยเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป แต่โดยที่ปรากฎสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมีหน้าที่เร่งดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังกล่าว ประกอบกับปัจจุบันมีภารกิจสำคัญ เช่น การเยียวยาคลื่นความถี่ 2600 เมกะเฮิร์ซ์ เป็นต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้างานขณะนี้ อาจมีผลให้ขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถบรรลุภารกิจดังกล่าวได้ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงยับยั้งการลาออก จากตำแหน่งของเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2563 ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงมีคำสั่งให้ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ทำหน้าที่ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ