'วีรศักดิ์' สั่งเดินหน้าพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยในพื้นที่ EEC

  • วันที่ 26 ส.ค. 2562 เวลา 16:02 น.

'วีรศักดิ์' สั่งเดินหน้าพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยในพื้นที่ EEC

พาณิชย์ เร่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าปรับบทบาทให้เป็นมืออาชีพเตรียมพร้อมรับการแข่งขันทางการค้าที่รุนแรง-คิกออฟให้ความรู้และระดมความคิดเห็นสร้างเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเร่งเดินหน้ายกระดับเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออก ภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development หรือ EEC) ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา

โดยวางเป้าหมาย คือ เป็นศูนย์กลางแหล่งอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ยานยนต์ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต รวมไปถึงการท่องเที่ยว เกษตรกรรมและโลจิสติกส์ ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยหวังให้พื้นที่ EEC เป็นแกนนำในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

"ดังนั้น EEC จึงเป็นนโยบายสำคัญของประเทศที่จะผลักดันการพัฒนาและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ และเป็นกลไกขับเคลื่อน ‘ประเทศไทย 4.0’ แบบก้าวกระโดด" นายวีรศักดิ์ กล่าว

สำหรับการให้บริการโลจิสติกส์ เป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์หมายรวมถึงธุรกิจให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า บริการคลังสินค้า ธุรกิจตัวแทนออกของพิธีการทางศุลกากร และธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ครอบคลุมการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ การเก็บสินค้า การบริการให้กับธุรกิจการค้า การผลิต การส่งออก และการบริการทุกประเภท

"ดังนั้น ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยสามารถช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ธุรกิจอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง" นายวีรศักดิ์ กล่าว

นายวีรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งดำเนินการเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในพื้นที่ EEC ด้วยเทคโนโลยี โดยจัดการสร้างองค์ความรู้ ระดมความคิดเห็น สร้างเครือข่ายธุรกิจโลจิสติกส์ในพื้นที่ต้นแบบเศรษฐกิจอนาคต หัวข้อ "การขับเคลื่อนโลจิสติกส์ใน EEC ด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล" มุ่งเน้นให้ความรู้ การปรับตัวยุคดิจิทัลและนำระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของธุรกิจ

พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นและสร้างเครือข่าย เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบและแพลตฟอร์มสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ที่มีชื่อเสียงมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจในเชิงพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ