ยื้อโครงการสนามบินอู่ตะเภา สั่งผู้ประมูลส่งข้อมูลเพิ่ม

วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 15:37 น.
ยื้อโครงการสนามบินอู่ตะเภา สั่งผู้ประมูลส่งข้อมูลเพิ่ม
คณะกรรมการฯ มีมติให้เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอ 3 ราย พัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ส่งข้อมูลชี้แจงเพิ่มก่อนตัดสินผู้ชนะต่อไป

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการ แถลงว่า โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกเป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงและมีความสำคัญต่ออนาคตการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในการเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการบินและอุตสาหกรรมการบิน

ดังนั้น กองทัพเรือในฐานะเจ้าของโครงการ มีการบริหารและดำเนินการอย่างรอบคอบในการพิจารณารายละเอียดที่มีอยู่จำนวนมาก และดำเนินการทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสและยุติธรรม ซึ่งมีผู้แทนผู้สังเกตการณ์อิสระจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมประชุมและกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการ ดังนั้น จากการประชุมวันที่ 3 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการคัดเลือก ได้ทำการพิจารณาข้อเสนอซองที่ 1 (ซองคุณสมบัติทั่วไป) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารคัดเลือกเอกชนของโครงการ และได้มีมติให้เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 ราย ส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมในบางประเด็นที่คณะกรรมการคัดเลือกได้ส่งข้อสอบถามไป โดยขอให้ส่งคำชี้แจงเพิ่มเติมดังกล่าวกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือทั้งนี้ การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารการคัดเลือกเอกชนของโครงการ ข้อ 38 (5) ซึ่งระบุไว้ว่า “คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการฯ สงวนสิทธิ์ในการสอบถามหรือเรียกข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นเสนอแต่การสอบถามหรือเรียกข้อมูลดังกล่าวต้องไม่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้เสนอไว้ในสาระสำคัญ” พลเรือเอก ลือชัย กล่าว

โดยคณะกรรมการคัดเลือกสงวนสิทธิ์ที่จะไม่กำหนดให้เอกสาร และ/หรือ ข้อมูลที่มีการชี้แจงเพิ่มเติมมาเป็นส่วนหนึ่งหรือมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อเสนอที่ได้ส่งมาแล้ว อีกทั้งคณะกรรมการคัดเลือกจะไม่พิจารณาคำชี้แจงและเอกสารใด ๆ ที่นอกเหนือและไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ได้สอบถามไป คณะกรรมการคัดเลือกคาดว่าผลการพิจารณาข้อเสนอซองที่ 1 (ซองคุณสมบัติทั่วไป) จะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นไปตามแผนโครงการที่ได้กำหนดไว้

สำหรับ กลุ่มบริษัทเข้ายื่นข้อเสนอ จำนวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ 1: กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส (BBS Joint Venture) ประกอบด้วย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ 2: กลุ่ม Grand Consortium ประกอบด้วย บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ 3: กลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด ของกลุ่มซีพี และพันธมิตร ประกอบด้วย บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด บริษัท Orient Success International Limited บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) และบริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด