โพลนิด้าชี้คน41.31%เชื่อมาตรการพยุงเศรษฐกิจของรัฐช่วยศก.ไทยดีขึ้น

วันที่ 12 พ.ค. 2562 เวลา 09:38 น.
โพลนิด้าชี้คน41.31%เชื่อมาตรการพยุงเศรษฐกิจของรัฐช่วยศก.ไทยดีขึ้น
นิด้าโพลเผยคน 41.31% เชื่อมาตรการพยุเศรษฐกืจช่วงกลางปี62ทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้น ขณะที่ 40.43% เชื่อเศรษฐกิจไทยยังเหมือนเดิม

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เรื่อง “มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2562 กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,254 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ และระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) ซึ่งมี 6 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้า 2) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่าน 3) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย 4) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย 5) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และ 6) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน e-Tax)

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงความคิดเห็นต่อมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นหรือไม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.31 ระบุว่า จะทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้น รองลงมา ร้อยละ 40.43 ระบุว่า จะทำให้เศรษฐกิจไทยเหมือนเดิม และร้อยละ 18.26 ระบุว่า จะทำให้เศรษฐกิจไทยแย่ลง

เมื่อถามถึงมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ และระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์จะทำให้ประชาชนไปใช้จ่ายหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.35 ระบุว่า ไม่ไปแน่นอน ขณะที่ร้อยละ 35.65 ระบุว่า ไปแน่นอน

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงมาตรการพยุงเศรษฐกิจที่ประชาชนอยากให้มีเพิ่มเติม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.17 ระบุว่า ไม่มีมาตรการใดที่อยากให้เพิ่มเติม รองลงมา ร้อยละ 3.67 ระบุว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าอุปโภค เช่น สบู่ ยาสีฟัน เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 3.03 ระบุว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าบริโภค เช่น ค่าอาหาร ร้อยละ 2.39 ระบุว่า ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ร้อยละ 1.67 ระบุว่า ค่าใช้จ่ายในการซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และค่าซ่อมบำรุง ร้อยละ 1.52 ระบุว่า ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตร ร้อยละ 1.12 ระบุว่า ค่าน้ำมัน ร้อยละ 0.40 ระบุว่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น รถไฟ เรือโดยสาร รถโดยสารประจำทาง ร้อยละ 0.32 ระบุว่า ค่าใช้จ่ายในการซื้อ-ขาย ที่ดิน ร้อยละ 0.24 ระบุว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอบรม สัมมนา ต่าง ๆ และร้อยละ 0.08 ระบุว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ในสัดส่วนที่เท่ากัน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต